0
1
Vota!

Modificació pressupostària núm. 06/2019 suplement de crèdit.

Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a què afecta.

Vista la fiscalització de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa.

Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de la base 9, 10, i 11 de les Bases  d’execució del Pressupost general de 2019.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 06/2019 de suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2019, segons el següent detall:

Suplement de crèdit

24 43110 48087 Subvenció Fira Sant Isidre 10.000,00
        10.000,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Pressupost d’ingrés
Aplicació pressupostària Descripció Import
87000 Romanent tresoreria per a despeses generals 10.000,00
  TOTAL 10.000,00

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Actualitzar el contingut del Pla estratègic de subvencions 2019 d’acord amb aquesta modificació.

Cinquè.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Sisè.- Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!