0
1
Vota!

Modificació pressupostària núm. 05/2019 - suplement de crèdit.

Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a què afecta.

Vista la fiscalització de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa.

Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de la base 9, 10, i 11 de les Bases d’execució del Pressupost general de 2019.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 05/2019 de suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2019, segons el següent detall:

Suplement de crèdit

12 13000 16000 Seguretat social Policia 50.000,00
12 13000 15100 Gratificacions Policia 40.000,00
12 13000 12003 Retribucions bàsiques C1 Policia 30.000,00
17 24100 12004 Retrib bàs C2 Foment ocupació 30.000,00
23 34000 13100 Retrib laborals temporals esports 25.000,00
23 34000 16000 Seg Social esports 10.000,00
27 49200 13100 Retrib laborals temporals Noves tecnologies 15.000,00
27 49200 22799 Treballs empreses tecnologia 15.000,00
23 34000 22609 Activitats esportives 3.000,00
18 31100 22799 Treballs empreses Salut pública 10.000,00
33 93300 63201 Inversions edificis diversos 3.000,00
32 43200 46500 C.Comarcal conveni turisme 200,00
11 01100 91300 Amortització prestecs entitats financeres 45.000,00
23 34000 35900 Comissions financeres esports 3.000,00
30 93400 35900 Altres despeses financeres 1.000,00
13 45400 21005 Manteniment camins 10.000,00
30 92000 22699 Altres despeses diverses 264.357,87
30 93400 35900 Altres despeses financeres 230.000,00
        614.557,87

Baixes de crèdit

30 92900 50000 Fons contingència i Altres imprevistos 170.000,00 -170.000,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals


Pressupost d’ingrés
Aplicació pressupostària Descripció Import
87000 Romanent tresoreria per a despeses generals 614.557,87
  TOTAL 614.557,87

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!