1
0
Vota!

Modificació horari de celebració de la Comissió Informativa permanent.

Atès que a la sessió extraordinària del ple municipal del dia 3 de juliol de 2019, es va aprovar la constitució de la Comissió informativa permanent de Ple i es va fixar com a periodicitat de les esmentades sessions la següent:

“a) En relació a les sessions ordinàries de Ple, el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, a les 18:00 hores.
b) En relació a les sessions extraordinàries de Ple, una setmana anterior a la convocatòria del Ple municipal extraordinari, a les 18:00 hores.”

Atès que és necessari ajornar l’hora de començament de les sessions de la Comissió informativa permanent de Ple, per tal de facilitar l’assistència puntual de tots els regidors/es i compatibilitzar els seus deures com a tals amb les seves obligacions professionals/laborals.

Vist allò que es determina a l’article 60.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 38.b), en relació a l’article 124 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, correspon al Ple de cada corporació determinar la periodicitat de les sessions, dies i horaris.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Modificar l’horari de les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió informativa permanent de Ple, aprovat a la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2019, fixant-lo a les 18:30 hores.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!