2
2
Vota!

Modificació d’horari i periodicitat de les sessions de Ple.

Atès que a la sessió extraordinària del ple municipal del dia 3 de juliol de 2019, es va acordar la PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE, acordant-se:

“Primer.- Donar compliment a la periodicitat legalment fixada a l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de bases de règim local per a la celebració de les sessions ordinàries del ple municipal, fixant com a dia de celebració l’ últim dijous de cada mes, a les 18:00 hores, llevat els mesos d’agost i desembre i el mes de maig de finalització del mandat. Iniciant el període de sessions ordinàries amb la del 25 de juliol de 2019.

Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, per posposar o avançar la data ¡/hora de la celebració de les sessions ordinàries del Ple quan aquesta coincideixi amb festiu, vigília o data significativa que pugui comportar dificultats en la formació del quòrum necessari.”

Atès que és necessari modificar l’horari i la periodicitat de les sessions de ple, pels següents motius:

  • Ajornar l’hora de començament de les sessions per tal de facilitar l’assistència puntual de tots els regidors/es i compatibilitzar els seus deures com a tals amb les seves obligacions professionals/laborals.
  • Avançar la celebració del ple d’octubre, al qual s’acostuma a aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals, per tal de possibilitar una tramitació ordinària dels anuncis segons els requeriments del BOP de Barcelona 

Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 27 del vigent Reglament Orgànic Municipal, l’art. 38, en relació a l’art. 78 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, quant a l’establiment de les sessions ordinàries del ple municipal.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Modificar l’horari de les sessions ordinàries de Ple aprovat a la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2019, fixant-lo a les 18:30 hores.

Segon.- Fixar la celebració del Ple ordinari dels mesos d’octubre, al penúltim dijous de mes, per possibilitar la tramitació ordinària de la publicació de l’aprovació inicial de modificació d’ordenances fiscals.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!