0
0
Vota!

Moció relativa a l'empadronament promoguda per la plataforma "Vallès Oriental vol acollir".

La Plataforma “Vallès Oriental vol Acollir”, a través d'aquest document, vol exposar la seva preocupació per la dificultat continua i manifesta d'empadronar als ciutadans que resideixen en alguns municipis de la comarca i en concret les persones que arriben de països extracomunitaris, incomplint la legislació vigent així com els diferents pronunciaments del Síndic de Greuges.

La legislació actual sobre els empadronaments deixa clar que el padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi en el que  resideixi habitualment. Així doncs tota persona que viu en un municipi (amb independència de la seva situació administrativa) té l’obligació d’empadronar-se i per tant l’administració local té l’obligació d’empadronar quan es demostra
que la persona viu al municipi.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (Arts 15, 16 i 17) no només estableix aquesta obligació sinó que disposa les dades que són obligatòries en la inscripció municipal. Quant a la dada referent al domicili en
cap article es disposa que s'hagi de portar una documentació concreta per demostrar que aquest és efectivament el domicili on es viu.

Això mateix disposa l’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, que en cap cas obliga a acreditar el títol possessori sobre l’habitatge com a requisit per a la inscripció en el domicili que es declara com a habitual. Al contrari, aquest títol només és un document que pot servir per verificar que el veí resideix efectivament al domicili que vol fer constar al padró, i pot ser substituït per altres documents acreditatius o per una actuació de comprovació del mateix ajuntament.

Des d’aquesta perspectiva, l’exigència del títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge, prevista en l’article 59.2 del reglament esmentat, té l’única finalitat d’acreditar la residència efectiva a l’habitatge, però no legitima la denegació de la inscripció quan es pot comprovar que la persona resideix a l’habitatge declarat, encara que no tingui el títol que l'habiliti. Per aquest mateix motiu, i en sentit contrari, l’acreditació de títol possessori no legitima, per sí mateixa, la inscripció al padró, de manera que si es comprova que la persona no resideix al domicili declarat, correspon tramitar la baixa d’ofici, malgrat que disposi del títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge, ja que s’ha verificat que la residència declarada no es correspon amb la realitat.

Això mateix ha ressaltat la Resolució 30 de gener de 2015, en la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.

Concretament es determina amb claredat que:

(...) la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (art. 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

A més, aquesta Resolució estableix que la inscripció en el padró es produeix amb independència de les “circumstàncies físiques, higiènic-sanitàries o d’altre índole que afectin el domicili” i, per tant, “s’ha d’acceptar com a domicili qualsevol adreça on efectivament visquin els veïns i, d’altra banda, el fet que es pugui i s’hagi de recórrer a una adreça fictícia en els supòsits en què una persona que no disposa de sostre resideix habitualment al municipi i sigui coneguda pels serveis socials corresponents”.

Quant a la possibilitat d'empadronar en un municipi aquella persona que no té un domicili fixe, «la Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal», disposa en el seu punt 4:

“Como se ha indicado en la norma anterior, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. Siempre que se produzca esa realidad debe hacerse constar en el Padrón. Y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón, ya que la realidad es en ocasiones así.

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección.

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a una «dirección ficticia» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes”

Finalment cal esmentar que el padró no és tampoc un instrument per combatre les situacions de sobre-ocupació. Existeixen mecanismes específics regulats pel Parlament de Catalunya en la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret
d’habitatge, i la normativa que la desplega, quan determina les actuacions que poden dur a terme les administracions competents en aquests casos, en ús de les seves potestats inspectores i sancionadores.

Per tot això exposem :

SOL·LICITEM:

  • Que s'empadroni sempre en el domicili que el ciutadà refereix com el lloc en el que viu, amb independència dels documents que pugui aportar per demostrar-ho.
  • Que quan la sol·licitud d’empadronament sigui sense domicili fix, les administracions, amb la supervisió dels serveis socials de l’ajuntament i les entitats locals, permeti a les persones sol·licitants puguin empadronar-se en l’adreça d’un centre municipal de serveis socials.
  • Que les administracions locals, a través dels seus organismes d’empadronament, donin sempre resposta per escrit de qualsevol sol·licitud d’empadronament, encara que considerin que no procedeix la inscripció padronal.
  • Que s'agilitzi la tramitació de les sol·licituds i no es demori, en cap cas, la resposta més enllà de 3 mesos, termini que disposa l'article 21.3 de la Llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

En definitiva, sol·licitem que les administracions locals, en virtut de la legislació vigent, deixi d'obstaculitzar l’empadronament de totes les persones que habiten al seu municipi facilitin i promoguin l'empadronament, més enllà de  les condicions de residència o de la situació administrativa de les persones. I que per tant, utilitzi el padró com el que és: un mecanisme d’inclusió i convivència, és a dir, un instrument per garantir els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes del municipi, facilitant els drets universals fonamentals com la salut i l’educació, i en cas de persones immigrades sense permís de residència, poder acreditar el temps de residència a l’Estat espanyol per poder regularitzar la seva situació. D’aquesta manera, no només s'estarà complint la llei sinó que s’evitarà la discriminació de les persones més vulnerables, persones sense sostre o persones que viuen en habitatges sense subministraments bàsics.

Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!