0
0
Vota!

Nomenar els membres de la Comissió de Patrimoni per a la legislatura 2019-23.

ANTECEDENTS:
Vist que la Comissió de Patrimoni té un caràcter consultiu per a totes aquelles actuacions específicament definides; però també resta a disposició del govern municipal per emetre dictàmens sobre tot allò que consideri adient sotmetre a la seva consideració.

Vist que en data 22 de gener del 2008, la Junta de Govern Local acordà aprovar el Reglament de la Comissió de  Patrimoni de Cardedeu, el qual fou ratificat per acord de Ple de data 31 de gener de 2008.

Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de maig de 2013, va acordar l’aprovació de la modificació del reglament de la comissió de patrimoni i nomenament dels membres de la nova comissió, i atès que l’article 1 té el següent contingut;

"ARTICLE 1 - Composició de la Comissió de Patrimoni.

La Comissió de Patrimoni estarà formada i participada per:
L'alcalde/alcaldessa, qui en presidirà la comissió.
El regidor/a d'Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde/essa.
Un regidor a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern.
El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials.
El director/a del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
L’arxiver municipal.

Cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu

No obstant, l’Ajuntament es reserva el dret de poder convidar puntualment a terceres persones segons els temes a tractar, així com a demanar la participació de representants d’entitats ciutadanes i especialment veïnals en cas de tractar-se temes del seu interès. Tot plegat amb l’objectiu de disposar de noves opinions abans d’emetre els informes definitius.

La ratificació dels membres que composen la Comissió s’haurà d’aprovar per Ple Municipal en el termini màxim de tres mesos després de la constitució del nou govern resultant de les eleccions municipals. En cas d’alguna baixa entre els integrants durant la legislatura, serà la Junta de Govern Local qui proposarà el nom del substitut/a l’efectivitat del qual quedarà condicionada a la seva ratificació pel Ple Municipal.

La participació en la Comissió no serà remunerada en cap cas, i implicarà la incompatibilitat professional amb encàrrecs privats que suposin intervencions arquitectòniques o urbanístiques en l’àmbit local, i especialment en els elements catalogats, exceptuant els de titularitat pròpia."

Vist que aquest acord va esdevenir definitiu. I vist que fins el final de la legislatura passada la Comissió ha estat formada per les següents persones:

L'alcalde, qui ha presidit la comissió.
El regidor d'Urbanisme, qui ha presidit la comissió en defecte de l’alcalde.
La Cap de l’oposició a proposta dels grups municipals que no formaven part
de l’Equip de Govern.
El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials.
La directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
L’arxiver municipal.

Cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu, en concret, Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV.

Atès que en data 9 d’agost el Regidor d’Urbanisme notifica als Regidors dels grups municipals que no formaven part de l’Equip de Govern que facin abans del 10 de setembre una proposta, per tal de proposar al Ple de Setembre que sigui ratificada com a membre de la Comissió de Patrimoni per aquesta legislatura 2019-2023.

Atès que en data 9 d’agost el Regidor d’Urbanisme notifica als cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu, en concret, Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, que és voluntat de l’actual equip de Govern, si estan d’acord, ratificar-los en el proper Ple de setembre com a membres per la legislatura 2019-2023; per la qual cosa, si abans del 10 de setembre no han manifestat res en contra, proposar al Ple de Setembre que siguin ratificats.

Atès que un cop passat el termini de consulta prèvia el Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, han manifestat la seva conformitat de ser ratificats com a membres per la legislatura 2019-2023.

Vist l’informe del Cap de Serveis Territorials, de data 12 de setembre de 2019, en el qual es fa constar:

Vist l’article 1 del Reglament de la Comissió de Patrimoni pel que fa a la Composició de la Comissió de Patrimoni. Informo favorablement ratificar al Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, com els cinc membres de la Comissió de Patrimoni per la legislatura 2019-2023 amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu. I informo favorablement nomenar Un/a regidor/a a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern com a membre de la Comissió de Patrimoni per la legislatura 2019-2023.

En aquest sentit, la composició de la Comissió de Patrimoni estarà formada i participada per la legislatura 2019-2023 per:
L'alcalde, qui en presidirà la comissió.
El regidor d'Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde.
El Regidor/a a proposta dels grups municipals que no formen part de l’Equip de Govern.
El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials.
La directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
L’arxiver municipal.

El Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, com els cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els
coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

Atès l’informe de l’assessor jurídic municipal, de data 12 de setembre de 2019, que informa favorablement la referida composició de la Comissió de Patrimoni per a la propera legislatura.

Fonaments jurídics
Article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant a la competència reglamentaria.

Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu, el qual fou ratificat per acord de Ple de data 31 de gener de 2008.
Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 24 de setembre de 2015, de nomenament dels actuals membres de la Comissió de Patrimoni.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar el nomenament del Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, com els cinc membres de la Comissió de Patrimoni per la legislatura 2019- 2023 pels seus coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

SEGON.- Informar, en relació a la legislatura 2019-2023, que la Comissió de Patrimoni estarà formada i participada per:
L'alcalde, qui en presidirà la comissió.
El regidor d'Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde.
Un Regidor/a a proposta dels grups municipals que no formen part de l’Equip de Govern.
El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials.
La directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
L’arxiver municipal.
El Sr. MCC, Sra. MPB, Sra. CCP, Sr. AVC, Sr. EGV, com els cinc membres nomenats pel Ple Municipal pels seus coneixements  sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!