0
0
Vota!

Aprovació preus públics del Teatre Auditori, 4t trimestre 2019.

ANTECEDENTS
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura sobre l’aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu del quart trimestre 2019 i la memòria econòmica que consten a l’expedient.

Atès que l’Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006 estableix com a competències locals, entre d’altres:

 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

Atès que l’Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local estableix com a competències locals, entre d’altres:

 • La promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps de lleure.
 • La promoció de la cultura i els equipaments culturals.

Atès que l’Art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix com a accions complementàries dels municipis en matèria de joventut, entre d’altres:

 • Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.

Atès que la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya estableix, entre d’altres, el dret a desenvolupar plenament les seves potencialitats en la societat, mantenint un procés de formació i creixement al llarg de tota la vida, de desenvolupar projectes propis d'oci, de lleure, de participació ciutadana i de voluntariat.

Atès que són objectius propis de la regidoria de Cultura, entre d’altres:

 1. La concepció de l’accés a la cultura i el consum cultural al municipi com un dret fonamental pel creixement i desenvolupament personal i social dels ciutadans.
 2. La rendibilització dels recursos de què disposa la regidoria de Cultura i l’aprofitament dels usos dels equipaments culturals amb polítiques d’igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans, afavorint les màximes ocupacions dels equipaments culturals.
 3. Eliminar o minimitzar els efectes de les diferències socioeconòmiques dels ciutadans de Cardedeu pel que fa a les possibilitats d’accés dels diferents grups o col·lectius al consum d’oferta cultural de qualitat al municipi.

Atès que les aplicacions pressupostàries referides anteriorment disposen de saldo per fer front a les despeses derivades de l’organització d’aquestes activitats pels imports detallats al pressupost de despeses de la memòria econòmic - financera que s’inclou a l’expedient, pel quart trimestre de 2019, existint consignació pressupostària per cobrir la diferència entre el preu públic i el cost del servei.

Atès que l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, disposa que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics haurà d’estar acompanyada d’una memòria econòmic-financera que justificarà l’import dels preus que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

Atès que, a banda d’aquests criteris, a més, el valor d’una proposta cultural no està sempre directament relacionat amb el seu valor o cost econòmic, fet pel qual l’establiment d’un preu no es pot supeditar únicament al cost econòmic que suposa l’organització de l’activitat per a l’Ajuntament de Cardedeu.

Vista la previsió de costos de les diferents activitats programades al Teatre Auditori Cardedeu, així com la proposta de preus que s’estimen com a idonis en funció del cost total de l’activitat i el seu valor cultural, d’acord a criteris tècnics i polítics de consum i oferta cultural al municipi i la previsió d’ingressos que es detallen a la memòria econòmic – financera que s’inclou a l’expedient.

Atès que dins la programació també s’inclouen altres activitats, els ingressos de les quals correspondran a les entitats que organitzen l’activitat o companyies que es contracten amb la fórmula “a taquilla”, motiu pel qual el preu no l’estableix l’Ajuntament de Cardedeu, ni els ingressos que generin aquestes activitats li correspondran a aquest ens.

Atès que es proposa establir els següents descomptes per a determinats col·lectius amb el doble objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats a l’accés a la cultura de tots els ciutadans, d’acord a les motivacions i en el marc detallats a l’inici d’aquest document, i incrementar el nombre d’assistents als espectacles:

 • Descomptes del 10%:
  • Grups de 10 a 20 persones
 • Descomptes del 20%
  • Famílies nombroses i monoparentals
  • Majors de 65 anys que presentin DNI
  • Menors de 30 anys que presentin DNI
  • Persones en situació d’atur (S’acreditarà aquesta condició documentalment)
  • Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
  • Grups de més de 20 persones
  • Alumnes de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (S’acreditarà aquesta condició documentalment)
  • Voluntaris per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística (S’acreditarà aquesta condició documentalment)

Atès que, a banda d’aquests descomptes generals, és voluntat de la regidoria de Cultura poder realitzar les següents campanyes de promoció dels espectacles:

DATA ESPECTACLE POSSIBLES COL·LECTIUS BENEFICIAR DE PROMOCIÓ 2X1
Dissabte 19 octubre Bollywood, Bombay, Barcelona Col·lectiu juvenil, via instituts i
Casal de Joves TresC. (Màxim 10)
Dissabte 9 novembre L'habitació del costat (the
Vibrator Play)
TresC. (Màxim 10)
Divendres 15 novembre Rebota, rebota y en tu cara explota TresC. (Màxim 10)
Diumenge 17 novembre Osset meu & The Soundbox TresC. (Màxim 10)
Diumenge 24 novembre CALMA! Col·lectiu juvenil, via instituts i Casal de Joves TresC. (Màxim 10)
Dissabte 30
novembre
Rhumans Col·lectiu juvenil, via instituts i Casal de Joves.
TresC. (Màxim 10)
Diumenge 1 desembre La bona vida (de 3 a 6 anys) TresC. (Màxim 10)
Dissabte 18 gener IMPARABLES amb Quartet Mèlt TresC. (Màxim 10)
Diumenge 19 gener El monstre de colors TresC. (Màxim 10)
 • Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació.
 • Descompte del 50% a les entrades comprades per Internet en la data que s’indiqui a la promoció.

Atès que, puntualment i amb la finalitat de promoció dels espectacles que es prevegi que no arribaran a una ocupació del 100% de les localitats, és voluntat de la regidoria de Cultura poder realitzar promocions d’entrades 2x1 (amb especial atenció als col·lectius joves, de gent gran i jubilats, en situació d’atur o quan altres motivacions socials o de promoció econòmica o cultural local així ho justifiquin), quan a dues setmanes de la realització de l’activitat el nombre d’entrades venudes no superi el 33% de l’aforament de la sala. El nombre de promocions 2x1 es limitarà a 50 per espectacle (100 entrades).

Atès que l’article 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

FONAMENTS JURÍDICS
Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006.

L’Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

L’Art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Articles 41, 44 i 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Establir els següents preus públics d’entrada dels espectacles del quart trimestre 2019 del Teatre Auditori Cardedeu:

DATA ESPECTACLE PREU ENTRADA
Dissabte 19 octubre Bollywood, Bombay, Barcelona 8,00 €
Dissabte 9 novembre L'habitació del costat (the
Vibrator Play)
20,00 €
Divendres 15 novembre Rebota, rebota y en tu cara explota 10,00 €
Diumenge 17 novembre Osset meu & The Soundbox 5,00 €
Diumenge 24 novembre CALMA! 15,00 €
Dissabte 30
novembre
Rhumans 20,00 €
Diumenge 1 desembre La bona vida (de 3 a 6 anys) 5,00 €
Dissabte 18 gener IMPARABLES amb Quartet Mèlt 15,00 €
Diumenge 19 gener El monstre de colors 5,00 €

Segon.- Establir els següents descomptes:

dels següents preus públics d’entrada dels espectacles del quart trimestre 2019 del Teatre Auditori Cardedeu:

DATA ESPECTACLE PREU ENTRADA
Dissabte 19 octubre Bollywood, Bombay, Barcelona 8,00 €
Dissabte 9 novembre L'habitació del costat (the
Vibrator Play)
20,00 €
Divendres 15 novembre Rebota, rebota y en tu cara explota 10,00 €
Diumenge 17 novembre Osset meu & The Soundbox 5,00 €
Diumenge 24 novembre CALMA! 15,00 €
Dissabte 30
novembre
Rhumans 20,00 €
Diumenge 1 desembre La bona vida (de 3 a 6 anys) 5,00 €
Dissabte 18 gener IMPARABLES amb Quartet Mèlt 15,00 €
Diumenge 19 gener El monstre de colors 5,00 €

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!