0
0
Vota!

Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).

ANTECEDENTS
Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va adoptar els acords següents:

  1. Aprovar inicialment l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), de conformitat amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament que figuren a l’expedient.
  2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies, a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones i entitats interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Vist que els referits acords han estat sotmesos a informació pública durant el termini de trenta (30) dies mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de febrer de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7812 de 18 febrer de 2019 i a l’e-tauler municipal el dia 14 de febrer de 2019.

Vist que en data 2 d’abril de 2019, s’ha certificat que transcorregut el termini sobre l’exposició pública de l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de febrer de 2019 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 18 de febrer de 2019 no s’han presentat al·legacions segons comprovació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Vist que durant el temps d’exposició pública s’ha vist la necessitat d’introduir unes esmenes no substancials ni rellevants al reglament i que tot seguit s’enumeren:

Art. 6.2. Deia que “...el registre de la bicicleta s’efectuarà a la Policia Local que facilitarà un número de registre que caldrà introduir a l’APP per a l’alta del servei...”, s’esmena per “...el registre de la bicicleta s’efectuarà directament mitjançant l’aplicació”.

Art. 6.3.b. Deia que “...Una vegada complimentat el procediment d’alta l’usuari rebrà un codi que haurà d’introduir a l’entrada del recinte destinat a aparcament de bicicletes i ja podrà fer ús del servei. També es contempla l’opció d’accedir directament amb l’APP des del telèfon mòbil amb la identificació de l’usuari i, per tant, en aquest cas no caldrà introduir el
codi...” , s’esmena per “...Una vegada complimentat el procediment d’alta i acceptades les condicions d’ús i introduïda la targeta bancària, l’alta serà efectiva mitjançant APP, codi teclat o trucada telefònica..”

Art. 6.3.e. Deia que “... El servei de BICICLEDA donarà de baixa en el termini de quinze dies a aquell usuari que, arribada la fi del termini de la vigència del seu abonament...”, s’esmena per “...El servei de BICICLEDA, previ avís de quinze dies, donarà de baixa a aquell usuari que, arribada la fi del termini de la vigència del seu abonament...”

Art. 7.2.Modalitat llarga durada, a. Deia que “...L’usuari haurà d’introduir el codi proporcionat per l’APP o fer ús d’aqueta per accedir a l’aparcament...”, s’esmena per “...L’usuari pot accedir a l’aparcament mitjançant APP, codi personal al teclat o trucada telefònica...”.

Art. 7.2.Modalitat curta durada. S’afegeix “...l’usuari té l’obligació de lligar la bicicleta dins de l’aparcament”.

Art. 10.2. S’afegeix la clàusula de l’assegurança que es menciona. On deia “...l’Oficina d’Atenció al Ciutadà...” s’esmena per “...l’Oficina d’Atenció Ciutadana..”

Que aquestes esmenes no substancials ni rellevants queden reflectides en el redactat del document del Reglament adjuntat a aquest expedient 5817/2018, segons l’informe favorable, del Cap de Serveis de Territori, de data 5 d’abril de 2018, a l’aprovació definitiva del reglament del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport de Cardedeu (Bicicleda).

Atès que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, procedeix l’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò previst en l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

FONAMENTS DE DRET
Articles 7, 22.2.f), 25, 27, 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, referit a les competències dels ens locals.

Article 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb el que s’estableix a la legislació de règim local.

Articles 158 a 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu a l’expedient i al procediment necessari per a la implantació del servei.

Decret 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en l’apartat 4 de l’article 7 de la llei de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Aprovar definitivament, amb les modificacions no substancials indicades en l’informe del Cap de Serveis Territorials de data 5 d’abril de 2019, l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), de conformitat amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament que figuren en l’expedient.

SEGON.- Publicar el present Acord, junt amb el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), i l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Tanmateix, el present acord estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament (www.cardedeu.cat).

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!