0
0
Vota!

Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu.

ANTECEDENTS
En data 26 d’octubre de 2017, el Ple Municipal, en va nomenar els membres de la Comissió de la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús i Cardedeu.

En data 29 de novembre de 2018 es va signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu, per part de les comissions nomenades per cada ajuntament amb intervenció dels tècnics designats en representació de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta actuació es va aixecar la corresponent acta de conformitat de les comissions dels dos ajuntaments, la qual s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legals dels seus membres, de conformitat amb el que disposa l’article 31.4 del Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Atès l’informe favorable de la Secretària general de la Corporació.

FONAMENTS JURÍDICS
Vist el que disposa l’article 22.4 en relació a l’article 22.2 apartat p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Vist el que disposa l’article 31.4 del Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Per tot això, en base als antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu, signada en data 29 de novembre de 2018, amb el contingut que consta com a Annex.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!