0
0
Vota!

Aprovació inicial del Reglament de Participació ciutadana.

ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament, en el Ple Ordinari del dia 28 de setembre de 2006, el Reglament de participació ciutadana de Cardedeu.

La Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat, en data 28 de març de 2017, un nou model tipus de Reglament de participació ciutadana, que ha adreçat a tots els municipis, i que substitueix el que es va aprovar l’any 2004.

Tal i com s’esmenta en el propi document del nou model, l’any 2014, la Diputació va impulsar el projecte “Repensant la participació de la ciutadania al món local”, que va culminar amb un document que porta el mateix nom en què s’apunta l’impacte de la crisi sobre les polítiques públiques i els canvis que s’han succeït els darrers anys d’ordre social, econòmic, tecnològic i polític, i com han modificat el context en que es produeix la participació. A més, al llarg d’aquest anys, hi ha hagut canvis normatius importants, tant pel que fa a l’exercici dels drets com al funcionament de les administracions públiques, i això també s’ha d’actualitzar en els nous reglaments.

Tenint en compte aquestes motivacions i que, actualment, el Reglament de referència a Cardedeu no reflexa la legalitat vigent ni l’aplicació de la participació ciutadana al municipi en diversos dels seus àmbits d’actuació, es planteja la reforma
del Reglament vigent.

Per tal d’elaborar el nou Reglament i davant la impossibilitat de dur a terme el procediment amb personal propi per volum de feina, se sol·licita suport tècnic a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les Persones, Secció de Participació Ciutadana i en data 26/10/2018 la Diputació aprova l’atorgament d’aquest recurs tècnic.

S’inicia el procediment a partir de novembre de 2018 a instància de l’atorgament de l’esmentat suport tècnic de la Diputació de Barcelona i de la necessitat de regulació dels aspectes no recollits l’any 2006.

Seguint el procediment marcat per les recomanacions tècniques de la Diputació de Barcelona i el seu reglament tipus, es planteja la realització d’un procés participatiu per a l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana amb les següents sessions:

 • Sessió de treball amb els grups municipals amb representació al Ple (20-11-2018)
 • Entrevistes a personal tècnic, regidor de participació ciutadana i Alcalde (20-12-2018)
 • Sessió de treball amb l’equip de govern (20-12-2018)
 • Sessió de treball amb l’equip tècnic de l’Ajuntament (24-01-2019)
 • Sessió de treball amb ciutadania i entitats (28-01-2019)
 • Segona sessió de treball amb l’equip de govern (14-02-2019)
 • Segona sessió de treball amb els grups municipals amb representació al Ple
 • Retorn del treball efectuat amb l’equip tècnic i la ciutadania i entitats

En aquestes sessions el plantejament és debatre i recollir opinions respecte de les següents qüestions:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb el nou Reglament.
a) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
b) Els objectius de la norma.
c) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Es defineixen cinc grans reptes i necessitats que podrien contribuir significativament a fer de la participació ciutadana un element central en la cerca de noves respostes per als nous problemes de la societat actual, que són els següents:

 1. La necessitat de redefinir el concepte de "participació ciutadana".
 2. El repte d'adoptar noves practiques de coproducció de polítiques publiques.
 3. El repte d'incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 4. La necessitat de reformular les actuals arquitectures institucionals de participació.
 5. La necessitat i el repte de re-organitzar internament la participació en el sí de l'administració local.

Aquests cinc reptes han estat incorporats en l’exposició d’antecedents del nou model tipus, amb l’objectiu de desplegar-ne solucions.

Es va constituir la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana per Decret d’Alcaldia 2019/143.

Aquesta comissió, previ treball conjunt amb representants de l’equip tècnic de l’Ajuntament, l’equip de govern, representants de les entitats i ciutadania i la tècnica de Desenvolupament Comunitari i la Cap de Serveis Personals, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat treballant per tal de valorar i redactar el Reglament municipal de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu.

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Desenvolupament Comunitari inclòs a l’expedient.

Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica de l’Àrea de Serveis Personals inclòs a l’expedient.

FONAMENTS JURÍDICS

 • Carta Europea d'Autonomia Local de l'any 1985
 • Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de l'any 2000 (articles VII, XXVIII).
 • Constitució espanyola (articles. 9.2, 23.1, 29, 48, 87, 92 i 140, 149.1.32).
 • Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions publiques catalanes.
 • Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 4.2, 29, 43, 84.1 i 122).
 • Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diverses modalitats de referèndum.
 • Llei orgànica 3/1984, de 26 de marc, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (articles 1, 2, 4, 11, 18.1, 21-24, 49.b 69, 70 bis, 71, 121 i 128).
 • Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovada com a Text refós pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (articles 3, 7, 8.1, 9.1, 43.1, 46, 49, 52-54 i 61-63, 139.2, 154, 155, 157, 175 i 178.1b).
 • Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició (articles 4).
 • Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
 • Llei 1/2006, de 16 de febrer, d'iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei catalana 7/2014, del 25 de juny.
 • Llei 4/2010, de 17 de marc, de consultes populars per via de referèndum.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de  Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 • Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, modificada per la Sentència del
 • Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrer.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llibre blanc sobre la governança, aprovat per la Resolució COM (2003) 276 final, de la Comissió Europea.
 • Protocol addicional de la Carta Europea de l'Autonomia Local sobre el dret a participar en els afers del govern local.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal de Participació i col·laboració ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu, el qual es transcriu a continuació:

[Més informació a l'acta del ple]

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin convenients.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!