0
0
Vota!

Aprovació de la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efectes 1 de gener de 2020.

ANTECEDENTS
Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei del Centre de Dia “Les Teixidores” per a gent gran de Cardedeu.

Vist que el pacte primer del conveni esmentat, contempla que l’Ajuntament posa  a disposició del Departament d’Acció Social i Ciutadania, actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant l’ICASS, 20 places de les 30 places de centre de dia.

Vist que en data 1 de desembre de 2014 es va subscriure un nou conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei del Centre de Dia “Les Teixidores” per a gent gran de Cardedeu, la vigència del qual finalitza el 31 de desembre de 2019.

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Cardedeu subscriure un nou conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de garantir la continuïtat del servei de centre de dia per gent gran, amb la disposició de 20 places públiques, i amb una atenció de centre de 252 dies anuals.

Vista l’informe de la Coordinadora de Serveis Socials de data 5 de març de 2019, on s’informa favorablement a la sol·licitud d’un nou conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, amb efectes 1 de gener de 2020.

FONAMENTS JURÍDICS
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es regula al títol preliminar art 47 i ss i a l’art 143 Relacions de cooperació.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, art 108 i ss.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, art 303 i ss.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, art 14 i DA9.

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Atès que l’ article 84. 4 d) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula com a competència pròpia dels ens locals la regulació i la gestió dels equipaments municipals.

Atès que l’ article 84 apartat m) De l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el que es regulen les Competències locals preveu que és competència local La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

Atès que la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, recull que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones, mitjançant actuacions i prestacions de serveis i econòmiques.

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’un nou conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per la prestació de 20 places de servei de centre de dia per gent gran (252 dies d’atenció a l’any), amb efectes 1 de gener de 2020.

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de l’esmentat conveni.

Tercer.- Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Protecció Socials).

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!