0
0
Vota!

Declaració de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex.

ANTECEDENTS
Vist que el ple de l’Ajuntament de Cardedeu, va adoptar entre d’altres, l’acord d’inici de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. expedient 2019/273, del qual es transcriu la part dispositiva:

[Més informació a l'acta del ple]

Vist que a l’expedient administratiu consten totes practicades les notificacions als interessats.

Vist que s’han presentat les següents al·legacions per part dels interessats, totes presentades dins del termini concedit a tal efecte:

Vias y Construcciones, amb RE 1994 amb data d’entrada 15 de febrer de 2019. Sol·licitaven còpia de l’expedient.

Asemas, amb RE 2107, amb data d’entrada 18 de febrer de 2019. Sol·licitaven còpia dels informes incorporats a l’expedient.

JAH, JSB, FJLC, Hernando y Sauqué Arquitectos S.L., amb RE 2108, amb data d’entrada 18 de febrer de 2019. Sol·licitaven còpia dels informes incorporats a l’expedient.

Vias y Construcciones, RE 2222, amb data d’entrada 20 de febrer de 2019.

IEP, RE 2374, amb data d’entrada 22 de febrer de 2019.

Asemas, RE 2431, amb data d’entrada 22 de febrer de 2019.

JAH, JSB, FJLC, Hernando y Sauqué Arquitectos S.L., amb RE 2433, amb data d’entrada 22 de febrer de 2019.
Vistos els informes tècnics efectuats per contestar les al·legacions, en concret:

 • Informe del Gerent del C10, de data 15 de març de 2019.
 • Informe del Cap de Serveis Econòmics Municipal, de data 15 de març de 2019.
 • Informe de l’arquitecte técnic municipal, de data 18 de març de 2019.

S’informen les al·legacions presentades, transcrivint parcialment el contingut dels referits informes, els qual consten a l’expedient administratiu.

En referència a les al·legacions presentades per Vias y Construcciones, RE 2222, amb data d’entrada 20 de febrer de 2019, cal dir el següent:

Primera: Inexistència de vicis ocults.

Els requisits bàsics que es demana a les piscines, platges i coberta es que siguin estanques. En aquest cas les patologies existents fan que no compleixen la funció que les correspon. Que aquestes fuites han augmentat amb el pas del temps, i han deteriorat amb el temps altres elements, com instal·lacions, elements metàl·lics, etc.

Que VIAS y CONSTRUCCIONS, S.A va realitzar diferents reparacions, que es van donar com definitives. Per aquestes raons es van tornar els avals.

Posteriorment i amb pas del temps va resultar que aquestes reparacions van ser ineficaces i es van sumar altres punts de patologies no detectades al principi.

Segona: Prescripció de l’acció de l’administració. Aquesta administració considera que les obres deriven d’un contracte administratiu, i que l’article 148 del TRLCAP (legislació aplicable) regulen la responsabilitat per vicis ocults dins els 15 anys, termini que no ha transcorregut donat que la recepció de l’obra es va produir el 30 de setembre de 2005.

Tercera: Absència de responsabilitat del Contractista en els defectes.

[Més informació a l'acta del ple]

En tots els punts de l’informe la perito indica, que les patologies són impossibles de detectar si un tècnic no ha estat present en el moment exacte de la realització dels treballs i els considera vicis ocults de la construcció i termina la indicació afegint que no és possible determinar el grau d’intersecció de cada gent en les danys produïts.

Quarta: Absència de prova del dany ocasionat, i valoració de les obres de reparació.

 1. Les explicacions donades als usuaris i abonats fan referència al fet que els treballs d'ampliació i millora no els afectarien, no al fet que la reparació del vas de la piscina no els anés a afectar, ja que evidentment aquest espai quedaria totalment fora de servei mentre es rehabilitava.
 2. Les valoracions d'impacte econòmic tenen en compte l'afectació provocada per la necessitat d'intervenció en la piscina, el fet que també s'hagin fet obres de millora no ha afectat els usuaris perquè són zones que estaven fos del seu ús. A més el fet que s'hagin realitzat millores ha pogut influir a frenar les pèrdues, ja que els abonats que van seguir en el centre van valorar les noves propostes, sense elles l'impacte econòmic hauria estat major.
 3. La parada tècnica del mes d'agost que es realitza tots els anys s'ha tingut en compte en els comparatius, ja que tant en anys previs com en el posterior també s'ha realitzat, per la qual cosa la seva existència està intrínseca en els valors de tots els anys.
 4. La durada de les obres està condicionada per l'existència de vicis ocults, si no es tractés d'aquesta tipologia de problema la seva reparació es podria fitar en el temps de forma precisa i a priori, però a l'ésser aquest cas no es pot considerar una altra durada que la que realment hagi suposat l'execució des del seu inici fins a la seva final.
 5. La tipologia del centre és de complex municipal de piscines amb sales d'activitats i fitness d'una població petita, no és un gimnàs de gran ciutat. Això fa que els mesos d'estiu no siguin de poca afluència sinó tot el contrari, ja que gran part dels usuaris són famílies que aprofiten el temps lliure o de vacances per a gaudir  d'un centre d'aquestes característiques. A més, encara que cada estiu es produeixin algunes baixes de gent que es va de vacances, també es produeixen moltes més visites puntuals o passades de diversos dies per usuaris que sense ser abonats aprofiten que tenen més temps lliure, o pels acompanyants dels abonats i abonades.
 6. Cal entendre la tipologia de centre i de serveis de la qual es tracta, els abonats paguen el seu abonament per disposar de tots els espais, si no disposaran del major atractiu d'un centre durant un temps superior al raonable per manteniment migren a altres instal·lacions.
 7. En els càlculs no s'han tingut en compte únicament les baixes, si no la diferència d'abonats, és a dir que també s'han contemplat les altes d'aquelles persones que en tot el període afectat han vingut al centre minimitzant l'impacte respecte a si només es comptessin les baixes. Per això en tots els càlculs es precisen tots els abonaments separant per diferents tipologies.
 8. La situació de 2017 és només comparable amb 2016 i 2018, els valors d'anys més llunyans no són traslladables per la situació soci econòmica i els hàbits de consum. Si es tinguessin en compte anys anteriors probablement es podria concloure que les pèrdues han estat majors, però en considerar que no són comparables no s'han utilitzat per als càlculs.
 9. S'han presentat dues comunicacions explicatives de les dues compensacions econòmiques ofertes als usuaris les quals estan vinculades i en conjunt expliquen la situació.
 10. Els càlculs no tenen en compte només les baixes produïdes i no s'apliquen les baixes de tot un any, sinó que es calcula sobre la base d'abonats (tant baixes com altes que minimitzen l'impacte), per la qual cosa la hipòtesi és calcular el temps necessari per a recuperar els abonaments perduts per l'impacte de les obres. Evidentment es tracta d'abonaments mensuals fixos, si una persona es dóna de baixa no provoca només la pèrdua d'una mensualitat, sinó de totes la mensualitats corresponents al mateix temps que transcorri fins a
  recuperar l'ocupació de la seva “plaça”.
 11. La relació d'ingressos addicionals com a entrades puntuals és aproximadament proporcional al nombre total d'usuaris del centre, per això es compara 2017 amb 2018 quan la situació tendeix a recuperar la normalitat.
 12. Ja s'ha aportat el detall de facturació dels mesos afectats indicant les quotes teòriques i les quotes realment aplicades. També s'han aportat les comunicacions corresponents als dos períodes de compensacions.

A continuació s'explicarà amb detall les taules de facturació i abonats que s'han presentat, ja que la interpretació que s'ha fet en les al·legacions és incorrecta en obviar les dades més importants que en elles apareixen.

En les al·legacions presentades s'interpreta que existeixen errors perquè diuen que no coincideixen els nombres d'abonats d'un llistat amb un altre. Aquesta interpretació errònia es basa en comparar una llista de persones abonades amb una llista de facturació d'abonaments. I és que l'informe va ser extremadament escrupolós a l'hora de calcular les pèrdues aplicant a cada tipus d'abonament i cada tipus d'usuari el que realment li corresponia.

Per a il·lustrar l'explicació, que és vàlida per a tots els suposats errors presentats, prendrem l'exemple de la taula de desglossament de facturació i descomptes per afectacions d'obres de juliol i agost de 2017:

[Més informació a l'acta del ple]

Es pot veure en la fila inferior que apareixen els números 2.200 i 2.060, els quals s'han interpretat en les al·legacions presentades com que es volia justificar que aquest és el nombre d'abonats bonificats. Doncs bé, si es fixen en el desglossament de les columnes de “abonats” i de “quota” veuran que existeixen diferents categories de “abonaments” que no té quota assignada (i per tant no es tenen en compte en el còmput de pèrdues) com per exemple els usuaris pre-infantils (que no paguen) els nens adscrits a quotes familiars, que si apareixen en aquest llistat com a recompte però no
compten com a abonats en la llista d'abonaments 2016-2018, d'igual forma que les baixes temporals o les baixes per malaltia.

Al juliol de 2017 se sumen un total de 284 persones que apareixen en el recompte però que no estan sumades com a abonats en la llista històrica i que tampoc s'han tingut en compte per al càlcul de pèrdues, ja que, com es pot apreciar en la taula, el seu número es multiplica per 0 €.

Aquest error d'interpretació s'ha estès en tota la llista de suposades fallades presentades en les al·legacions, els quals per tant queda demostrat que no existeixen.

Si encara es vol filar més fi en la comparativa entre totes dues taules cal tenir en compte que una representa una foto fixa de cada dia d'aquells abonaments operatius i l'altra un resum de facturació mensual, per la qual cosa no són directament comparables.

I és per totes aquestes raons que els càlculs es fan sobre la base dels abonaments realment facturats cada mes, i es pot comprovar que aquests números que en les al·legacions s'han interpretat com a abonaments de comparació en realitat no són més que un compte de persones, no un compte d'abonats facturats.

Per tant el càlcul de bonificacions presentat és absolutament precís i té en compte totes les casuístiques existents, inclosa la de les persones que no paguen quota i per tant tampoc es van beneficiar de descompte.

És a dir, les taules presentades són perfectament completes i comprensibles si s'estudien íntegrament i no obviant les línies que clarament estan indicades com que no sumen.

Un altre punt que queda clar en l'informe i s'ha obviat en les al·legacions és que precisament l'aplicació de descomptes va ser necessària per a contenir la pèrdua d'abonats, per la qual cosa no té sentit que d'una banda s'al·legui que la pèrdua d'abonaments a l'estiu no va ser major a la d'altres anys i per un altre es negui la realitat de l'impacte dels descomptes, perquè aquest va ser el motiu exacte pel qual es van aplicar i per això s'ha calculat l'impacte econòmic de forma precisa per mesos i tipus de quotes.

A més l'empresa al·lega que la caiguda d'abonats a l'estiu 2017 va ser com les de 2016 o 2018, quan amb els propis números que presenten es pot comprovar que en 2016 va ser un 3,7% i en 2018 menys d'un 1%, mentreque en 2017, per motiu de les obres i malgrat la compensació per les molèsties, la caiguda va ser del 6,6%.

Per tot això reafirmem els criteris, càlculs i conclusions de l'informe anteriorment presentat i considerem aclarits tots els punts que l'empresa ha incorporat en les seves al·legacions que semblen estar fonamentats en errors d'interpretació o a obviar part de la informació presentada, la qual es considera completa i suficient per a valorar l'impacte econòmic de les obres de rehabilitació de 2017 en els ingressos del Complex Esportiu Municipal de Cardedeu “GIM10”.

Finalment, pel que fa a les documentals sol·licitades per aquesta companyia en les seves al·legacions, informo el següent:

-DOCUMENTAL 1, consistent en l’aportació per part del consistori de la documentació de les obres d’ampliació i millora del Complex Esportiu Municipal. Qui informa subscriu què, atenent al fet que es tracta d’altre actuació que res té a veure amb el present expedient, proposa la seva denegació.

-DOCUMENTAL 2, consistent en l’aportació per part d’aquesta corporació d’aquella documentació amb la qual es pretén determinar els danys per la manca de manteniment de la piscina. Qui informa subscriu que no procedeix, atès que ha estat suficientment informat en les presents al·legacions.

-DOCUMENTAL 3, consistent en l’aportació per part d’aquesta corporació d’aquella documentació amb la qual es pretén conèixer si ha existit una pèrdua real d’ingressos i la seva quantia per part del complex Esportiu. Qui informa subscriu que no procedeix, atès que ha estat suficientment informat en les presents al·legacions.

Per la qual cosa, l’assessor jurídic municipal, en data 18 de març de 2019, informa favorablement a desestimar les al·legacions presentades per Vias y Construcciones, S.A.

En referència a les al·legacions presentades pel senyor IEP, RE 2374, amb data d’entrada 22 de febrer de 2019,
informo el següent:

Fa constar absència de vincle contractual amb l’Ajuntament, que en aquest expedient la seva actuació es va limitar a la direcció de l’execució de l’obra, en la seva condició d’aparellador o arquitecte tècnic, que no fou contractat directament per l’Ajuntament, per la qual cosa, no existint vincle contractual entre ell i l’Ajuntament de Cardedeu, no li resulta aplicable
l’article 148 del TRLCAP.

Per la qual cosa, la única via per exigir-li qualsevol tipus de responsabilitat seria la prevista en la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació, el termini de la qual ha caducat. Que la seva funció va consistir en dirigir l’execució de l’obra, amb subjecció al projecte i a les ordres de l’arquitecte director.

Examinada la documentació obrant a l’expedient, així com la normativa d’aplicació als contractes administratius, es constata l’absència de vincle contractual entre l’Ajuntament i el senyor E, per la qual cosa l’assessor jurídic municipal, en data 18 de març de 2019, informa favorablement a estimar les al·legacions presentades pel senyor E, i en conseqüència, a excloure’l de la responsabilitat solidària iniciada per aquesta administració, pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.

En referència a les al·legacions presentades per ASEMAS, d’una banda, i pels senyors JAH, JSB, FJLC, Hernando y Sauqué Arquitectos S.L., amb RE 2431 i 2433, respectivament amb data d’entrada 22 de febrer de 2019, i en atenció a que tenen el mateix contingut, s’informen conjuntament, i cal dir el següent:

En relació al punt NOTIFICACIÓ DEFECTUOSA I CARENT DE MOTIVACIÓ. INDEFENSIÓ, I SOL·LICITUD DE NOU TERMINI PER A AL·LEGACIONS.

Cal dir que als interessats, en defensa dels seus interessos, varen sol·licitar en data 18 de febrer de 2019, mitjançant RE 2107 i 2108, la totalitat dels documents que obraven en l’expedient, els quals els varen ser entregats en la mateixa data, per la qual cosa no es produeix la indefensió que al·leguen.

De la mateixa manera, informo favorablement a denegar la petició de nou termini per formular al·legacions atenent al fet que l’administració no ha causat cap perjudici, atenent al fet que van rebre les notificacions de la incoació de l’expedient en data 7 de febrer de 2019, i que un cop, es va rebre la petició d’accés i còpies, en data 18 de febrer, es va donar de  forma immediata.

[Més informació a l'acta del ple]

Atès l’informe de l’assessor jurídic municipal, de data 18 de març de 2019, favorable a desestimar les al·legacions presentades per ASEMAS, d’una banda, i d’altre, pels senyors JAH, JSB, FJLC, Hernando y Sauqué Arquitectos S.L., amb RE 2431 i 2433, respectivament, amb data d’entrada 22 de febrer de 2019.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPA).

Llei de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 26/2010, de 3 d’agost (LRJPAPC).

Llei Reguladora les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)

Text Refós de la Règim Local 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).

Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per Vias y Construcciones, ASEMAS, pels senyors JAH, JSB, FJLC, i per Hernando & Sauqué Arquitectos S.L., en l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex, al municipi de Cardedeu, incoat pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2019.

SEGON.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor IEP, en el sentit d’excloure’l de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex, al municipi de Cardedeu, incoat pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2019.

TERCER.- Declarar la responsabilitat solidària de VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMAS, i HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L., pels vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex (adjudicades a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. al Ple de 31 de juliol de 2003), establint l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €.

QUART.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient, amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!