0
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019.

Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadre:

[Més informació a l'acta del ple]

2.- Atès que en l’expedient 2019/1272 de Modificació de la Relació de Llocs de treball preveu la creació d’un lloc de treball de tècnic de salut A1 en règim de funcionari i per tal de no incrementar el capítol de personal es preveu que a la plantilla municipal s’amortitzi la plaça d’A1 en règim laboral que anava relacionada amb el lloc de treball que anteriorment ocupava el tècnic de salut.

Vist que en data 11 de març del 2019 va haver la Mesa de negociació de l’Ajuntament de Cardedeu on es va negociar aquest aspecte donant la conformitat els representats dels treballadors.

Per tant es proposa la següent modificació a la plantilla municipal:

  • Creació d’1 plaça de funcionari A1 Escala d’administració especial, subescala tècnica.
  • Amortització d’1 plaça laboral Tècnic superior A1

Així doncs la plantilla de personal queda com segueix:

[Més informació a l'acta del ple]

Vist, l’informe del cap de serveis econòmics.

2.- Fonaments jurídics
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de la Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i l’article 8.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMCAT), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 LBRL i l’article 7.1 de la LMCAT.

2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents LMCAT).

L’article 90 de la LBRL determina que les plantilles respondran a principis de racionalitat, economia i eficiència sense que les despeses de personal puguin excedir els límits fixats amb caràcter general.

D’acord amb l’article 69 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP) la planificació dels recursos humans a les administracions públiques té com objectiu a la consecució de l’eficàcia en la prestació del serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius.

3.- És competència del Ple l’aprovació de la plantilla i de la RLT: article 22.2 i) LBRL i article 52.2 j) de la LMCAT.

 

Pels motius anteriors, el funcionari que emet aquest informe considera que s’hauria de sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa aquesta proposta per tal de sotmetre al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cardedeu per a l’exercici de 2019, consistent en:

[Més informació a l'acta del ple]

Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de 15 dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de que els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, presentar reclamacions davant del ple d’acord amb l’article 169 del TRLRHL. El termini començarà a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al BOP.

Transcorregut el termini sense que s’hagin formulat reclamacions, l’acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament. Cas que es formulin reclamacions s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes als efectes de la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Aprovat definitivament l’acord, es publicarà íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona i així com al tauler d’edictes municipal i simultàniament, i es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!