0
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.

ANTECEDENTS DE FET
1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d’altres, les seves funcions són la inspecció i control de les activitats econòmiques i del municipi en general, en l’àmbit de la salut. Aquest fet suposa l’exercici de potestats públiques com pot ser la potestat sancionadora, les funcions d’autoritat sanitària...

2.- D’acord amb l’article 9.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (LEBEP) l’exercici de les activitats que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques correspon exclusivament als funcionaris públics.

3.- Donat que la fitxa descriptiva del lloc de treball és la mateixa a l’existent actualment de tècnic de salut pública en règim laboral, i que la valoració per un canvi de règim (de laboral a funcionari) no afecta a seva valoració no és necessari una nova valoració del lloc de treball essent el mateix que l’actual de règim laboral.

4.- Amb la finalitat d’adequar correctament aquest lloc de treball, pel que fa a la relació de llocs de treball es proposa:

A. La creació d’un nou lloc de treball:

A1. Creació del lloc de personal funcionari de TÈCNIC DE SALUT PÚBLICA, Grup de Classificació A1.

Fitxa descriptiva:

 • La missió del lloc de treball és vetllar, crear i facilitar les condicions que afavoreixen la salut i milloren la qualitat de vida de la població. Per aconseguir aquest objectiu es treballa tant en l’àmbit de la protecció de la salut com en la prevenció i promoció de la salut.

Funcions bàsiques:

 • Gestionar el risc per a la salut derivat de la contaminació del medi
 • Gestionar el risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic
 • Gestionar el risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines
 • Gestionar el risc per a la salut en les activitats econòmiques (activitats amb productes alimentaris, activitats en l’àmbit de la salut,...)
 • Gestionar el risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues
 • Exercir la funció de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals
 • Dissenyar i promoure programes d’educació sanitària de la población
 • Dissenyar i promoure programes de salut comunitària
 • Dissenyar i supervisar la xarxa de desfibril·ladors del municipi
 • Assessorar, donar suport tècnic, emetre informes i elaborar estudis tècnics en matèria de salut públic, tant a nivell intern com extern
 • Realitzar inspeccions, prendre mesures cautelars, emetre requeriments i proposar expedients sancionadors per tal de fer complir la normativa de salut pública en l’àmbit local
 • Coordinar, supervisar i avaluar el servei de les empreses externes contractades
 • Redactar els plecs tècnics en la contractació dels serveis de salut pública, participar en les meses de contractació i emetre els informes tècnics corresponents
 • Validar factures presentades pels proveïdors de serveis de l’àmbit de salut pública
 • Fer propostes d’elaboració del pressupost de salut pública i controlar la partida pressupostària assignada a salut pública
 • Redactar les bases de subvencions i convenis de col·laboració amb entitats ciutadanes i fer-ne el seguiment corresponent
 • Redactar ordenances i reglaments així com altres prescripcions legals d’àmbit local en matèria de salut pública
 • Atendre les queixes i suggeriments de la ciutadania en relació a situacions d’insalubritat o molèsties veïnals relacionades en temes de salut pública
 • Donar compliment al que prevegi la normativa de referència en protecció de dades de caràcter personal
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Forma de provisió: Concurs de mèrits
Cos: Funcionari de l’Ajuntament de Cardedeu

Escala: Administració Especial
Grup: A
Subgrup: A1
Retribucions complementàries: nivell 24 de Complement de Destinació (CD) i un Complement Específic (CE) de 173,46 €/paga.


5.- No es preveu l’amortització del lloc de treball de tècnic de salut a l’espera de poder revisar correctament la seva necessitat tot i que, per tal de no incrementar el cost en el pressupost municipal si que es preveu amortitzar-lo a la plantilla de personal.

FONAMENTS JURÍDICS
1.- És potestat derivada del principi d’autonomia local, establert a l’article 140 de la Constitució, la potestat d’auto organització prevista a l’article quart, punt 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) que s’ha d’exercir atenent als principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment a la Llei i al Dret (article 6.1 LBRL). També el desenvolupament de la potestat d’auto organització ha de respondre als principis previstos a la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera evitant duplicitats (article 7.4 LBRL i article 5.4 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic).

En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya – LMCAT--).

L’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, permet la modificació de la plantilla i de la RLT amb posterioritat sempre que concorrin supòsits que ho exigeixin. En el mateix sentit es preveu la modificació en l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya.

2.- És competència de l’Alcaldia l’exercici de la potestat d’auto organització, en tant inherent a la competència de direcció del govern i de l’administració municipal (article 21.1, a) LBRL i 53.1, b) LMCAT.

Tanmateix és competència del Ple la tramitació de la modificació de la plantilla i de la RLT: article 22.2 i) LBRL i 52.2 j) LMCAT.

Tant la plantilla com la RLT tenen naturalesa jurídica d’actes administratius amb pluralitat de destinataris, tal com ha establert al Jurisprudència a partir de la sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014. Malgrat aquesta naturalesa, el procediment per la modificació de la plantilla exigeix la mateixa tramitació que l’aprovació del pressupost o de les seves modificacions: article 126.3 del Text refós aprovat per RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, a diferència de l’aprovació o modificació de la RLT que no exigeix una tramitació diferent que la de qualsevol acte administratiu al marge de la necessitat de la seva publicació íntegra al BOP i al DOGC.

3.- L’acord relatiu a l’aprovació de la relació de llocs de treball, donat que te un contingut econòmic esdevingut per la determinació de les retribucions complementàries del personal, exigeix la fiscalització prèvia per part de l’òrgan  interventor, d’acord amb allò establert a l’article 214.2 a) de la Llei reguladora de les hisendes locals, Text refós aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 7.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Igualment, l’acord d’aprovació de la RLT exigeix informe previ de la secretària general, d’acord amb allò establert a l’article 3.3 d) 6è del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

4.- S’ha establert negociació col·lectiva de les propostes ja que, malgrat aquesta deriva d’una mesura d’auto organització, i, en aquest àmbit organitzatiu no procediria sotmetre l’acord a negociació col·lectiva prèvia.

Aquesta negociació es va realitzar en la Mesa de negociació celebrada en data 11 de març de 2019.

Vist l’informe de l’interventor municipal de data 18 de març de 2019.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple adoptar els següents acords:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball consistent en la creació d’un lloc de treball de personal funcionari TÈCNIC DE SALUT PÚBLICA, Grup A1, amb nivell 24 de Complement de Destinació, a proveir pel cos de funcionaris de l’Ajuntament de Cardedeu, escala d’Administració Especial, i les funcions que es detallen en la fitxa
descriptiva que figura en l’apartat dels antecedents d’aquest document.

Complement Específic: 173,46 euros/paga.
Forma de provisió: Concurs de mèrits

Segon.- EXPOSAR al públic l’esmentada modificació de la Relació de Llocs de Treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar al·legacions davant el Ple d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat al·legacions.

Tercer.- PUBLICAR íntegrament la relació de llocs de treball, junt amb la plantilla de personal quan aquesta esdevingui aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!