0
0
Vota!

Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020.

Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al període 19.12.2006-31.12.2009 (conveni núm. 0809872), per l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Cardedeu per al període 19.12.2006-31.12.2009 (codi conveni núm. 0809862) i per l’Acord sobre la jornada laboral, dies d’assumptes personals, horari i permisos i llicències del personal aprovat pel ple de data 30 de juliol de 2015.

Donat el temps transcorregut dels convenis i acords es va preveure consensuar i unificar els documents en un sol Acord.
DISPOSICIONS LEGALS La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques es regula ens els articles 31 i següents del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (TRLEBEP).

D’acord amb l’article 33 del TRLEBEP caldrà constituir una Mesa General de Negociació. Aquesta es va constituir en data 21 de desembre de 2018 de manera unitària (representants dels treballadors funcionaris i laborals).

Del resultat de les negociacions s’ha procedit a aprovar un Acord regulador en data 11 de març de 2019, que ha estat prèviament aprovat en l’Assemblea de treballadors de 25 de febrer de 2019.

En data 11 de març del 2019 s’ha fet la reunió de finalització de la Mesa General de negociació de l’Acord.

Una vegada arribat al consens del text citat cal procedir a ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist l’informe del cap de serveis econòmics de data 11 de març de 2019.

Vist l’informe de l’interventor municipal de data 18 de març de 2019.

D’acord amb l’article 38.6 de TRLEBEP, una vegada aprovat pel Ple municipal, la Mesa de Negociació ha de presentar-ho davant el Departament de Treball, a l’efecte del seu registre, dipòsit i publicació en el BOP.

Per tot això, PROPOSO portar a proposta del Ple el següent acord:

PRIMER. APROVAR l’Acord de la Mesa de Negociació de data 11 de març de 2019, regulador de les condicions laborals del personal de l’Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020 el contingut literal del qual és el següent:

[Més informació a l'acta del ple]

SEGON. COMUNICAR aquesta aprovació a la Mesa de Negociació perquè es presenti el document, davant el Departament de Treball als efectes de registre i posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!