0
0
Vota!

Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019.

Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019.

Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i durant dit període es van presentar 2 al·legacions (R.E.  15423/2018 Sr. Joaquim Corbi Canal i R.E. 15495 Sr. MSP)

Vist l'Informe del Cap de Servei Econòmics i de l’Interventor que consten en l’expedient.

ACORD

PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades pels senyors JCC i MSP respecte de l’acord del Ple de 29 de novembre de 2018 pels motius expressats ens els informes que consten en l’expedient 6252/2018 (Cap de serveis econòmics i interventor).

SEGON. APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2019, juntament amb les seves  Bases d’Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:

Descripció Pressupost
Ajuntament
Pressupost
C10 Serveis i
manteniments,
SL
Pressupost
General
INGRESSOS      
1 Impostos directes 7.835.000,00   7.835.000,00
2 Impostos indirectes 600.000,00   600.000,00
3 Taxes i altres ingressos 4.034.900,00 1.432.140,04 5.467.040,04
4 Transferències 5.518.600,00   5.518.600,00
5 Ingressos patrimonials 131.500,00   131.500,00
7 Transferències capital 404.800,00   404.800,00
8 Romanent tresoreria 0,00   0,00
9 Nous préstecs 1.157.200,00   1.157.200,00
TOTAL INGRESSOS 19.682.000,00 1.432.140,04 21.114.140,04

 

Descripció Pressupost
Ajuntament
Pressupost
C10 Serveis i
manteniments,
SL
Pressupost
General
DESPESES      
1 Personal 6.725.100,00 1.015.100,00 7.740.200,00
2 Despeses bens corrents 8.640.900,00 331.617,73 8.972.517,73
3 interessos 324.000,00   324.000,00
4 Transferències 724.300,00   724.300,00
5 Fons contingència exec.ppt. 170.000,00   170.000,00
6 Inversions 1.762.000,00 85.000,00 1.847.000,00
7 Transferències capital 35.700,00   35.700,00
8 Actius 0,00   0,00
9 Préstecs 1.300.000,00   1.300.000,00
TOTAL DESPESES 19.682.000,00 1.432.140,04 21.113.717,73
Superavit 0,00 422,31 422,31

TERCER. Aprovar definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

QUART. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!