0
0
Vota!

Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.

Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Vist que l’expedient va romandre exposat al públic durant quinze dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i durant dit període es van presentar 2 al·legacions (R.E. núm. 15418/2018 presentada pel Sr. JCC i amb R.E. 15488/2018 presentada pel Sr. MSP).

Vist l'Informe del Sr. SS, advocat especialitzat, del Cap de Servei Econòmics, de l’Interventor i de la Secretària de l’Ajuntament, que consten en l’expedient.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 32 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 52 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, a proposta de la Comissió Informativa de Personal, el Ple adopta per majoria simple el següent, ACORD

PRIMER.- ESTIMAR en part les al·legacions presentades pels senyors JCC i MSP respecte de l’acord del Ple de 29 de novembre de 2018 pel qual s’aprova inicialment la relació de llocs de treball, en el sentit d’incloure, en la descripció dels llocs de treball el cos, l’escala, subescala i categoria i DESESTIMAR la resta d’al·legacions. Com a conseqüència d’aquesta estimació parcial a la descripció dels llocs afectats s’hi hauria d’afegir:

Responsable del Gabinet d’Administració i govern Obert
Cos: Funcionaris Ajuntament de Cardedeu
Escala: Administració General/Administració Especial

Responsable de Coordinació Administrativa
Cos: Funcionaris Ajuntament de Cardedeu
Escala: Administració General/Administració Especial

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu i publicar-lo íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al DOGC i així com al tauler d’edictes municipal i simultàniament, remetre còpia a la Subdelegació del Govern a Barcelona, segons annex que figura a continuació.

TERCER.- NOTIFICAR aquests acords individualment a les persones interessades amb l’advertiment de que la mateixa constitueix un acte administratiu definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!