0
0
Vota!

Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.

Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de creació de la comissió d’estudi per modificar la referida ordenança.

Vist que l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la necessitat de consulta pública, en el següent sentit:

1.- Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la normal
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Vist que en data 31 de gener de 2019, va sortir publicat a l’e-tauler municipal l’anunci referit a la consulta pública.

Vist que s’ha constatat què, passat el termini establert, no s’ha rebut cap aportació fruit de la consulta pública efectuada.

Vist que en data 4 de febrer de 2019, mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament de Cardedeu va resoldre iniciar l’expedient per a modificar l’ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu, així com constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de la modificació de la referida Ordenança, així com a nomenar els seus membres.

Vist que en data 11 de febrer de 2019, es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de la Modificació de l’Ordenança de referència. Aquesta Comissió es va reunir els dies 11 i 14 de febrer de 2019, tal i com se’n desprèn de les actes de les sessions que consten en l’expedient, i en les quals es va constatar que no es varen rebre aportacions i/o sugerències arran la consulta ciutadana, resultant-ne la redacció del text de Modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.

Vist que en data 14 de febrer de 2019, la tècnica de serveis municipal, va efectuar un informe, mitjançant el qual motiva i assenyala les modificacions que cal introduir en l’actual text de l’Ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública.

Atès què en data 15 de febrer de 2019, l’assessor jurídic municipal, va efectuar un informe favorable a l’aprovació inicial, constant en l’annex de l’informe, el text definitiu de les modificacions proposades en l’ordenança de referència, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es refereixen.

FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les corporacions locals estan habilitades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant, entre d’altres instruments les Ordenances i bans.

Vistos els articles 60 i 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius a la iniciativa i constitució d’una comissió d’estudi.

Vistos els articles 60, 63, 64 i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya referent a l’aprovació i modificació de les ordenances municipals, segons els quals l’avantprojecte de modificació s’haurà de sotmetre a l’aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament de  Cardedeu, així com a un tràmit d’informació pública i a una aprovació definitiva, havent resolt i informat els escrits d’al·legacions presentats prèviament a aquesta. En el cas que no s’hagi presentat cap al·legació, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aquell moment provisional.

Vist l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu a la publicitat de les Ordenances i Reglaments.

Proposo al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 7, 10, 11, 19 i 20 de l’Ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública del municipi de Cardedeu, per tal que quedin redactats tal com figura en l’annex d’aquest acord.

SEGON.- Sotmetre la modificació a informació pública durant el termini de 30 dies, a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un dels diaris de més difusió, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients. Si durant el termini d’informació pública no es presenta cap escrit d’al·legacions, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.

Així mateix, la modificació estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (www.cardedeu.cat).

Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!