0
0
Vota!

Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.

Vist l’expedient instruït per l’existència de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu (expedient 2018/4839).

Vista la proposta de caducitat de l’expedient 2018/4839, signada en data 25 de gener de 2019, en atenció que el referit expedient no es va poder resoldre el mateix en el termini legal establert.

Considerant que no s’ha complert el termini de prescripció, pot iniciar-se un nou expedient, al qual poden incorporar-se els actes i tràmits quin contingut s’hagués mantingut, cas de no haver-se produït la caducitat. En aquest cas, informo favorablement a incorporar expressament en el nou expedient, els següents documents:

-Dictamen pericial de data 10 d’octubre de 2017, sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA. Identifica una sèrie de defectes, per un import total de 199.018,95 € (sense IVA 21%).

-Informe de data 6 de febrer de 2018, de l’Arquitecte Tècnic Municipal, amb el vist i plau del Cap de Serveis de Territori, que dóna conformitat al contingut de text refós de dictamen pericial sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA.

-Informe del Gerent del C10, de data 14 de setembre de 2018, el qual conclou explicant que les obres de reparació de la piscina van suposar un important impacte econòmic als ingressos del Complex Esportiu Municipal, i efectuant una valoració total de la pèrdua d’ingressos per afectació d’obres a la piscina del Complex Esportiu Municipal: 241.014,80 euros.

-Informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de Setembre de 2018, que conclou establint una valoració dels danys ocasionats a l’Ajuntament de Cardedeu, que conclou valorant els danys ocasionats a l’Ajuntament de Cardedeu en la quantitat total de 481.827,21 €.

Vist el contingut de l’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que disposa l’obligació de relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics de tots els interessats en el present expedient, atesa la seva condició de persona jurídica o per exercir una activitat professional que requereix col·legiació obligatòria, per la qual cosa informo favorablement a requerir-los per tal que proporcionin una adreça electrònica vàlida, al efectes de notificacions en el present expedient.

Vist que les obres deriven d’un contracte administratiu, i vist que l’article 148 del TRLCAP (legislació aplicable) regula la responsabilitat per vicis ocults dins els 15 anys, termini de prescripció que no ha transcorregut donat que la recepció de l’obra es va produir el 30 de setembre de 2005, i de conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic, de data 25 de gener de 2019, el qual conclou informant favorablement què, per part del Ple Municipal, s’incoi novament procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, de conformitat amb l’apartat de conclusions, a sota referit.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPA).

Llei de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 26/2010, de 3 d’agost (LRJPAPC).

Llei Reguladora les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)

Text Refós de la Règim Local 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).

Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986.

SEGON.- Establir l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €, quantitat que es determina en l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2018.

TERCER.- Establir com a responsables solidaris a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMA, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L., i el senyor IEP, pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre   Esportiu Municipal de Cardedeu.

QUART.- Incorporar expressament de (2018/4839), els següents documents: l’expedient declarat caducat

-Dictamen pericial de data 10 d’octubre de 2017, sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA. Identifica una sèrie de defectes, per un import total de 199.018,95 € (sense IVA 21%).

-Informe de data 6 de febrer de 2018, de l’Arquitecte Tècnic Municipal, amb el vist i plau del Cap de Serveis de Territori, que dóna conformitat al contingut de text refós de dictamen pericial sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA.

-Informe del Gerent del C10, de data 14 de setembre de 2018, el qual conclou explicant que les obres de reparació de la piscina van suposar un important impacte econòmic als ingressos del Complex Esportiu Municipal, i efectuant una valoració total de la pèrdua d’ingressos per afectació d’obres a la piscina del Complex Esportiu Municipal: 241.014,80 euros.

-Informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de Setembre de 2018, que conclou establint una valoració dels danys ocasionats a l’Ajuntament de Cardedeu, que conclou valorant els danys ocasionats a l’Ajuntament de Cardedeu en la quantitat total de 481.827,21 €.

CINQUÈ.- Donar audiència als interessats per un termini de deu dies hàbils, perquè es presentin en les dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient, a l'efecte de poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, i requerint-los a proporcionar una adreça electrònica als efectes de notificacions, de conformitat  amb el que es disposa en l’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!