0
0
Vota!

Declarar la caducitat de l'expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió realitzada en data 25 d'octubre de 2018, va adoptar els següents acords:

PRIMER.- Incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986.

SEGON.- Establir l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €, quantitat establerta en l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2018.

TERCER.- Establir com a responsables solidaris a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC ASEMAS, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.

QUART.- Donar audiència als interessats per un termini de DEU DIES HÀBILS perquè es presentin en les dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient a l'efecte de poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents”.

Vist què, segons consta a l’expedient administratiu, es van efectuar les notificacions als interessats, les quals consten al referit expedient.

Vist què, en data 19 de novembre de 2018, amb RE 13615, el senyor ARP, en representació de l’empresa Vias y Construcciones S.A., va presentar un escrit en el qual sol·licitava documentació, als efectes de formular al·legacions.

Tanmateix, el senyor R, en representació de l’empresa Vias y Construcciones S.A., en data 19 de novembre de 2018, amb RE 13620, sol·licitava traducció dels documents obrants en l’expedient. Vist què, en data 26 de novembre de 2018, amb RE 13912, el senyor ARP, en representació de l’empresa Vias y Construcciones S.A., va presentar, un escrit d’al·legacions “ad cautelam” a l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, atenent al fet que l’Ajuntament no havia procedit a l’enviament de la documentació que s’havia sol·licitat.

Vist què, en data 27 de novembre de 2018, amb RE 13968, la senyora MPP, en representació de ASEMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, va presentar un escrit d’al·legacions a l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, abans referit.

Vist què, en data 27 de novembre de 2018, amb RE 13975, la senyora MPP, en representació dels senyors JAHP, FJLC, JSB, i la Societat “Hernando & Sauqué Arquitectes S.L.P.” va presentar un escrit d’al·legacions a l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, abans referit.

Vist què, de conformitat amb l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la.

Vist què, en el present expedient, atenent al contingut d’allò que determina l’article 21.3.a) del referit text legal, el termini màxim per a notificar la resolució expressa és la data de 25 de gener de 2019, i de conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic municipal, de conformitat amb l’article 95 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, favorable a declarar la caducitat del present expedient, en atenció al fet que no ha pogut resoldre’s el mateix en el termini legal establert, advertint als interessats què, atès que no s’ha complet el termini de prescripció, es pot iniciar un nou expedient, al qual podran incorporar-se els actes i tràmits quin contingut s’hagués mantingut, cas de no haver-se produït la caducitat.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que recull que l’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la.

L’apartat 3 a) del referit article, estableix que quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de 3 mesos. En els procediments iniciats d’ofici, es compten a comptar des de la data de l’acord d’inici.

L’article 88 i concordants de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix el contingut de la resolució que posi fi al procediment administratiu.

L’article 95 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que recull que la caducitat no produeix por sí mateixa la prescripció de les accions del particular o de l’Administració, però els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció.

En els casos que sigui possible la iniciació d’un nou procediment por no haver-se produït la prescripció, podran incorporar-se a aquest els actes i tràmits quin contingut s’hagués mantingut igual de no haver-se produït la caducitat. En tot cas, en el nou procediment hauran de complimentar-se els tràmits d’ al·legacions, proposició de prova i audiència a l’interessat.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Declarar la caducitat l’expedient 4839/2018, de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

SEGON.- Comunicar als interessats en el present expedient, VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMAS, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu, que s’ha produït la caducitat del present expedient, atenent al fet que no ha pogut  resoldre’s el mateix en el termini legal establert, advertint-los què, atès que no s’ha complet el termini de prescripció, pot iniciar-se un nou expedient, al qual podran incorporar-se els actes i tràmits quin contingut s’hagués mantingut, cas de no haver-se produït la caducitat.

TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats en l’expedient, amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!