0
0
Vota!

Aprovació de la pròrroga del servei de neteja viària i del servei de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Atès que a la sessió extraordinària del Ple municipal de data 5 de desembre de 2012, es va adjudicar a la societat  Concesionaria Barcelonesa, S.L., la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu, contracte que fou signat en data 11 de gener de 2013, i amb una durada de 6 anys a comptar des de la data d’inici del servei, que fou el dia 1 de febrer de 2013.

En data 8 de maig de 2014 per Decret d’alcaldia 2014/292 l’Ajuntament de Cardedeu es dona per assabentat de la fusió per absorció de la mercantil Concesionaria Barcelonesa, S.L. per la mercantil CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. (Corporacion CLD, S.U.T.R., S.L. (B-08173411).

Atès que en data 3 de desembre de 2018 i R.E. 2018/14313, l’empresa CORPORACION CLD,S.U.T.R., S.L., ha sol.licitat la pròrroga de l’esmentat contracte.

Atès que la tècnica de ST-Serveis Municipals, emet en data 19 de desembre 2018, informe on conclou:

[..]
CONCLUSIÓ:
Atès tot allò exposat anteriorment, informo favorablement sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu amb Corporación CLD, S.U.T.R, S.L. (B-08173411), per un període d’un any més i per un import de 578.837,76 € sense IVA (636.721,56 €, IVA del 10% inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 16300 22700 Neteja viària.
[..]

Atès l’informe favorable de la Secretaria municipal, de data 8 de gener de 2019.

Fonaments jurídics:
El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (i la Llei 9/2017 pel que fa a qüestions de competència).

-Els articles 97, 98 i 100 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el [en tot allò que no contradigui a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic].

 

Es proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu, per un termini d’ 1 any més, amb l’empresa CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. (Corporación CLD, S.U.T.R., S.L. (B-08173411), per un import de 578.837,76 € sense IVA (636.721,56 €, IVA del 10% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 16300 22700 Neteja viària.

SEGON.- Establir la vigència d’aquesta pròrroga a partir del dia 1 de febrer de 2019.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!