0
0
Vota!

Aprovar l'establiment del servei públic d'aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).

Vist què, coincidint amb la setmana de la mobilitat del mes de setembre de 2016, l’ajuntament de Cardedeu va posar en funcionament la primera Bicicleda al municipi. Aquesta fou una prova pilot, consistent en un aparcament segur de bicicletes emplaçat davant de l'estació de tren, amb capacitat per estacionar 20 bicicletes de forma gratuïta. Amb la Bicicleda es pretén facilitar l'accés en bicicleta fins a l'estació. Així, l'accés en bicicleta, juntament amb l'accés a peu o combinant el bus urbà amb el mateix bitllet de tren, són cada cop més bones mesures alternatives al cotxe.

Vist que en el Consell de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cardedeu, celebrat en sessió de data 6 de juny de 2018, es va tractar l’establiment d’aquest servei públic, amb el propòsit de propiciar que les persones que viuen en pisos al barri de  l'Estalvi tinguin major facilitat per fer servir la bicicleta, aparcant-la amb carrer amb seguretat.

Es va realitzar una enquesta al veïnat del barri, amb l’objectiu de determinar quin servei afinaria més en aquest sentit, i si en farien ús. Els resultats van ser satisfactoris i per això va optar-se per tirar endavant el projecte. Com que el servei pot ser  perenne o de llarga durada, s'ha d'establir un servei públic amb drets i deures, estipulant-se un preu públic (no superior a 5 € mensuals que la majoria dels qui van respondre l'enquesta acceptaven) a abonar amb una APP al mòbil. També es  podran fer reserves. Tanmateix, es reservaran unes quantes places (unes 10) per a ús diari amb un accés diferent.

Per tant, aquest establiment de servei públic tindrà doble funció, una part destinada a un servei de llarga durada, i l’altra part a un servei màxim 24h com l’existent a l’estació de tren.

Vist que en data 6 de novembre de 2018, el Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu, va efectuar un informe favorable a l’inici d’un procediment de tramitació de creació de la comissió d’estudi pel Reglament que regularà l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de  Cardedeu (Bicicleda).

Vist que l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la necessitat de consulta pública, en el següent sentit:

1.- Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la normal
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Vist que en data 12 de novembre de 2018, va sortir publicat a l’e-tauler municipal l’anunci referit a la consulta pública, termini que va finir el 30 de novembre de 2018.

Vist que s’ha constatat què, passat el termini establert, no s’ha rebut cap aportació fruit de la consulta pública efectuada.

Vist que en data 14 de novembre de 2018, mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament de Cardedeu va resoldre iniciar  l’expedient per INICIAR el procediment per efectuar el reglament de les condicions d'ús de l’aparcament segur de  bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), així com constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció per a la redacció del reglament de les condicions d'ús de l’aparcament segur de bicicletes, “bicicleda” del barri de l'Estalvi, així com es va designar els seus membres.

Vist que en data 29 de novembre de 2018, es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció del reglament de les condicions d’ús de l’aparcament segur de bicicletes. Aquesta Comissió es va reunir els dies 29 de novembre de 2018, 14 de desembre de 2018 i 9 de gener de 2019, tal i com se’n desprèn de les actes de les sessions que consten en  l’expedient, resultant-ne la redacció del text del reglament de les condicions d'ús de l’aparcament segur de bicicletes, “bicicleda” del barri de l'Estalvi.

Vist que en la Comissió Informativa de Territori, de data 18 de desembre de 2018, es va exposar el fet que s’ha cregut oportú confeccionar un reglament per tal de tenir unes normes d’us. Que la implantació del present servei, es per oferir a la ciutadania un aparcament segur de bicicletes al barri de l’Estalvi amb dues modalitats, una primera per unes 40 places de llarga durada, i una segona modalitat per a 10 places d’aparcament 24h com el de l’estació. El regidor d’Urbanisme va exposar que es previst fer la proposta d’implantació del servei, l’aprovació del reglament, i la taxa de retirada i taxa  d’aparcament de llarga durada. Que tot això, ha estat fruit d’un procés de participació ciutadana fet al març de 2018 amb l’Agent Cívica, mitjançant una enquesta amb unes gairebé 80 respostes. Els resultats de la referida enquesta consten a l’expedient municipal.

Vist que en data 10 de gener de 2019, el Cap de Serveis Territorial municipal, va efectuar una memòria justificativa de l’establiment del servei públic d’aparcament segur de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de  Cardedeu (Bicicleda). En aquesta memòria existeix una justificació social, una justificació jurídica i una justificació  econòmica, així com queda degudament justificat què, de conformitat amb l’article 7.4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és tracta d’una competència pròpia de l’àmbit local, i s’acredita que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de l’hisenda municipal, i no s’incorre en cap supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb altre administració pública.

Finalment, el Cap de de Serveis Territorial municipal, va efectuar un informe que conclou informant favorablement el nou títol de l’ordenança de tal manera que passi a ser ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i servei d’aparcament segur de bicicletas, així com informant  favorablement a que siguin valorades les modificacions de l’article 2 i 6 de l’ordenança fiscal número 10 de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, en relació a l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).

Per aquesta raó, existint un contingut econòmic en l’establiment del present servei públic, l’interventor municipal ha de fiscalitzar el present expedient.

Vist què es compleixen els requisits que disposa l’article 159 del ROAS, és a dir: existeix una memòria justificativa de l’establiment del servei públic, un projecte, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d’octubre de 2018, (expedient 2018/4664), i un projecte de Reglament, sorgit de les reunions de la Comissió d’Estudi.

Atès l’informe favorable de l’assessor jurídic, de data 16 de gener de 2019, a l’aprovació inicialment l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es refereixen.

FONAMENTS DE DRET
Article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, referit a les competències dels ens locals.

Article 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb el que s’estableix a la legislació de règim local.

Article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu a l’expedient necessari per a la implantació del servei.

Vistos els articles 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referent al procediment per a l’establiment dels serveis.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda), de conformitat amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament que figuren en l’expedient.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a l’e-tauler municipal, per tal que aquelles persones i entitats interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!