0
0
Vota!

Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'adopció de tots els acords necessaris per aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals.

ANTECEDENTS
Ateses les necessitats d’agilitzar el començament de l’execució de les obres de rehabilitació de la Tèxil Rase de Cardedeu per a usos culturals, i tenint en compte la data prevista de publicació de la modificació de planejament que habilitarà  l’aprovació definitiva del projecte i, en conseqüència l’obertura de la licitació.

Ates que l’òrgan competent per l’aprovació definitiva del projecte i per la licitació de les obres és el Ple de l’Ajuntament, en compliment de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Atès que per a la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, es requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès l’art 22.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, permet la delegació en favor de la Junta de Govern Local.

 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció de tots el acords necessaris per a aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de la contractació de les OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA TÈXTIL RASE DE CARDEDEU PER A USOS CULTURALS.

SEGON.- Limitar la delegació en exclusiva per la tramitació de l’aprovació definitiva del projecte i la licitació anterior.

TERCER.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986.

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!