0
0
Vota!

Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019.

Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2019, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost General s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/1990, pel qual es desenvolupa la llei reguladora d’hisendes locals en matèria pressupostària, i  els articles 3, 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil “C10 Serveis i Manteniments, SL”, el resum per capítols és el següent:

[Veure Taula]

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de totes les places de funcionaris, personal laboral i  personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de  presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Direcció General de l’Administració Local de la  Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!