0
0
Vota!

Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019.

Antecedents de fet
1.- Mitjançant decret d’Alcaldia ha estat aprovat en el 2018 un nou organigrama amb el que es pretén implementar quatre gabinets tècnics, dues unitats de coordinació administrativa, dos serveis operatius.

Cadascun d’ells te un comandament que s’interrelaciona amb les altres persones coordinadores i esdevé la referència per  als treballadors i treballadores del seu àmbit. Te com a missió, doncs la interrelació amb les altres unitats o gabinets, la  coordinació i assignació d’efectius a les funcions a desenvolupar, l’optimització de procediments, i, en definitiva, procurar  pel correcte funcionament i prestació dels serveis a la ciutadania.

El principal canvi respecte el model anterior és que cada unitat estarà formada per recursos similars o anàlegs, ja sigui per  categoria o per tecnificació de les tasques que desenvolupen. Això ha de permetre, d’una banda, una optimització i  flexibilitat dels recursos disponibles, i, per l’altra, una possible projecció professional, a nivell del personal, d’optar a altres llocs o encaminar la seva tasca als àmbits que els siguin d’interès o responguin a les seves capacitats i habilitats, tot tenint  en compte que aquesta adaptabilitat vindrà determinada per les característiques de cada lloc de treball i de les funcions que  li corresponen des d’una perspectiva d’especialització professional.

Així, i amb la finalitat d’implementar l’estructura tècnica – administrativa referida, i tenint en compte els llocs ja existents, desenvolupant les potestats d’auto organització exercides pel decret d’Alcaldia esmentat, pel que fa a la relació de llocs de treball es proposa: (veure informació completa aquí)

Fonaments jurídics
1.- És potestat derivada del principi d’autonomia local, establert a l’article 140 de la Constitució, la potestat d’auto  organització prevista a l’article quart, punt 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) que s’ha d’exercir atenent als principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment a la Llei i al Dret (article 6.1 LBRL). També el desenvolupament de la potestat d’auto organització ha de respondre als principis previstos a la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera evitant duplicitats (article 7. 4 LBRL i article 5.4 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic).

En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es desenvolupen a través de la plantilla i  relació de llocs de treball (articles 283 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya – LMCAT--).

L’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per RD Legislatiu  781/1986, de 18 d’abril, permet la modificació de la plantilla i de la RLT amb posterioritat sempre que concorrin supòsits  que ho exigeixin. En el mateix sentit es preveu la modificació en l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel  qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de Catalunya.

2.- És competència de l’Alcaldia l’exercici de la potestat d’auto organització, en tant inherent a la competència de direcció  del govern i de l’administració municipal (article 21.1, a) LBRL i 53.1, b) LMCAT.

Tanmateix és competència del Ple la tramitació de la modificació de la plantilla i de la RLT: article 22.2 i) LBRL i 52.2 j) LMCAT.

3.- L’acord relatiu a l’aprovació de la relació de llocs de treball, donat que te un contingut econòmic esdevingut per la  determinació de les retribucions complementàries del personal, exigeix la fiscalització prèvia per part de l’òrgan interventor, d’acord amb allò establert a l’article 214.2 a) de la Llei reguladora de les hisendes locals, Text refós aprovat  per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 7.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic  del control intern de les entitats del sector públic local.

Igualment, l’acord d’aprovació de la RLT exigeix informe previ de la Secretaria general, d’acord amb allò establert a  l’article 3.3 d) 6è del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

4.- S’ha establert negociació col·lectiva de les propostes ja que, malgrat aquesta deriva d’una mesura d’auto organització, i, en aquest àmbit organitzatiu no procediria sotmetre l’acord a negociació col·lectiva prèvia, en concórrer l’excepció  continguda a la al núm. 2on, lletra a), de l’article 37 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), text refós aprovat per RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sí s’estableix pel que fa a la determinació de les condicions de treball dels llocs de  nova creació o de modificació dels existents, en allò referit a les tasques, sistema de provisió i retribucions  complementàries, d’acord amb allò establert a l’article 37.1, paràgrafs b), c) i d) de l’EBEP i amb la Jurisprudència  continguda, entre d’altres, en les sentències del TS de 19 de juliol, 30 de setembre, 21 d’octubre i 2 de desembre de 2010, 18 de maig, 21 de juny i 22 de setembre de 2011, 9 d’octubre de 2013 i la sentència del TSJ de Catalunya, Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa, núm. 208/2017, de 22 de març.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, procediria sotmetre al dictamen de la Comissió Informativa la proposta per tal que el Ple pugui adoptar els següents acords:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball dels següents llocs de treball afectats i de les fitxes descriptives annexes a la mateixa.

[veure informació completa aquí]

Segon.- RESERVAR, d’acord amb la facultat legalment atorgada d’autoorganització i en relació a l’article 101 de la LBRL,  aquests nous llocs de treball d’aquest ajuntament exclusivament als empleats de la mateixa administració.

Tercer.- EXPOSAR al públic l’esmentada modificació de la Relació de Llocs de Treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació de llocs de treball
es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords individualment a les persones empleades públiques que ocupen els llocs de treball afectats, amb expressió de que els mateixos constitueixen acte definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.

Cinquè.- PUBLICAR íntegrament la relació de llocs de treball, junt amb la plantilla de personal quan aquesta esdevingui aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!