0
0
Vota!

Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Vist què, mitjançant decret número 2017/1074, de data 4 de desembre de 2017, va aprovar-se inicialment la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.

Tanmateix, s’obria període d’informació pública durant un mes, mitjançant un anunci a l’e-tauler de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà, a més, en un dels diaris de major circulació de la província, i se sol·licitaven els informes preceptius.

Vist què, en el període d’informació pública, es varen efectuar aquestes publicacions: a l’e-tauler municipal, del 5 de gener al 5 de febrer de 2018, al diari Punt Avui, en data 27 de desembre de 2017, i la publicació al BOPB en data 5 de gener de 2018.

Vist què no consta cap al·legació a l’expedient.

Vist que en data 10 d’abril de 2018, el Departament de Cultura va emetre informe desfavorable, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69, fins que no s’aportés la justificació de les descatalogacions parcials proposades, i es recordava que el planejament ha d’entrar en vigor prèviament a l’execució de les obres i activitats a que dona dret.

Tanmateix, la memòria justificativa no aportava arguments que avalessin les descatalogacions parcials proposades, que han d’anar acompanyades de la planimetría i fotografíes de l’estat dels àmbits en el moment de la seva catalogació i l’estat actual.

Vist que en data 25 de maig de 2018 i RE 6481/2018, el senyor XS presenta nova fitxa E-69 de la Tèxtil Rase.

Vist que en data 25 de maig de 2018 i RE 6651/2018, el senyor VG, va presentar, com a redactor de tres fitxes: E-30 CASA NOGUERA, E-57 CASA VILASECA, E-58 CASA MALLA.

Vist què, mitjançant decret número 2018/426, de data 4 de juny de 2018, va efectuar-se la segona aprovació inicial de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.

Tanmateix, es feia constar que els canvis respecte a l’aprovació inicial, els quals de conformitat amb l’article 112.4 del Decret 305/2006 no són canvis substancials, ja que no donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte l’emplaçament de zones i sistemes urbanístics. En conseqüència, no era necessari tornar a efectuar el tràmit d’informació pública. Els canvis, respecte a la primera aprovació, són els següents:

E-69 TÈXTIL RASE:

 1. S’ha incorporat el Pla Especial de Reforma Interior de l’illa situada en la zona 7.2, illa de la Tèxtil Rase de Cardedeu, aprovat definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 23 de març de 2000 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 25 de juny de 2000.
 2. S’ha incorporat el plànol de planta i seccions de l’estat actual de les naus central, oest i nord de l’edifici de la Tèxtil Rase (naus 1, 2 i 3 segons la terminologia de la nova fitxa), on es grafien en color groc les estructures de coberta de què es proposa la modificació puntual de la categoria de protecció.
 3. S’han incorporat els Documents de la ‘Diagnosi de la solidesa estructural i constructiva de l'antiga fàbrica Tèxtil RASE a Cardedeu’ de data juny de 2006, redactat pel gabinet ‘CmKm Arquitectura SCP’ (XCF i MAR, arquitectes)

E-30 CASA NOGUERA, E-57 CASA VILASECA, E-58 CASA MALLA:

 1. S’incorpora justificació de la proposta de modificació puntual de POUM del P-108.
 2. S’ha ajustat el límit de les àrees de protecció d’acord amb la parcel·lació existent on es troben situades les edificacions catalogades.
 3. S’incorpora justificació de la parcel·lació existent incorporant fotografies, llicències de parcel·lació municipals, finques cadastrals i notes simples del cadastre.

Finalment, es tornava a sol·licitar informe preceptiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Vist que en data 5 de juliol de 2018, rebut en data 10 de juliol de 2018 (EACAT), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya emet informe favorable relatiu a la segona aprovació inicial de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.

Tanmateix durant els mesos d’agost i setembre de 2018 es va obrir tràmit individual d’informació pública, prèvia petició veïnal, i fóra del període d’informació pública, pel fet de ser propietaris d’una de les finques objecte de modificació de les fitxes del catàleg, a les següents persones:

-Sr. JOV, propietari CASA VILASECA (FITXA E-57), el qual rep notificació per e-notum el 10 d’agost de 2018
-Sra. MHN, propietària CASA NOGUERA (FITXA E-30) , la qual rep escrit el 27 d’agost del 2018 entregat en mà.
-Sra. ECC, propietària CASA MALLA (FITXA E-58), laqual rep escrit el 4 de setembre del 2018 entregat en mà.

En data 26 de setembre de 2018, MHN amb DNI xxxx i amb número general de registre d’entrada 2018/11350, va presentar escrit efectuant al·legacions.

Passat aquest període, el senyor JOV i la senyora ECC, no presenten cap al·legació.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 10 d’octubre de 2018, en el qual, d’una banda, s’informa favorablement l’aprovació provisional de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69, i  d’altra, s’informen les al·legacions presentades per la senyora H, i del qual es transcriu literalment el següent contingut:

b) Planejament vigent
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat el 31 de maig de 2007 (Text Refós publicat al DOGC en data 30 d’agost de 2007) i  posteriors modificacions puntuals.

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, en endavant PECPAUC, aprovat definitivament el 18 de juliol de 2001 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 16 d’octubre de 2001.

L’article 308.5 del POUM el qual estableix que l’Ajuntament de Cardedeu tramitarà una modificació del PE de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic per tal de revisar i matisar els elements inclosos en el PE.

c) Informe
En resposta a l’escrit presentat per MHN amb DNI xxxx, en data 26 de setembre de 2018 i amb número general de registre d’entrada 2018/11350 es fa constar:

Al·legació primera
-En relació a l’ al·legació primera cal tenir present que l’edifici ubicat a c/Joan Miró núm. 5 i 7 disposa de llicència urbanística segons acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2006 i núm. d’expedient 313/2006. La citada llicència correspon a llicència municipal d’obres majors per la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a vuit habitatges, vint-i-dos places d’aparcament, sis trasters i un local comercial.

Proposo doncs desestimar la present al·legació.

Al·legació segona
-En relació a l’ al·legació segona la modificació puntual del POUM de Cardedeu referida al polígon d’actuació urbanística 108 “Carrer de Joan Miró” fou aprovada inicialment per Ple municipal en data 24 de juliol de 2014. Seguidament es va realitzar publicació al taulell d’edictes de l’Ajuntament en data 24 de setembre de 2014; es va publicar al diari El punt Avui el dia 26 de setembre de 2014; es va publicar al diari el 9 Nou en data 6 d’octubre de 2014, i finalment es va publicar al BOPB en data 6 d’octubre de 2014 iniciant-se un període d’exposició pública d’un mes. En aquest període d’exposició pública es va formular una al·legació per part de l’empresa Nolda S.A. la qual es va resoldre per l’Ajuntament. No consta cap altre al·legació.

En data 18 de desembre de 2014 es va realitzar per Ple Municipal l’aprovació provisional de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de  Cardedeu referent al canvi d’ubicació de zona verda: Poligon 108 “C/Joan Miró – Pg. Del Mestre Alexandri”. En data 26 de Març de 2015 i amb número de  registre d’entrada 3459 es rep informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (d’ara en endavant CTUB), el qual resol suspendre la tramitació de  l’expedient fins que no s’aporti un text refós. A més a més anomena que cal recaptar l’informe de Cultura (...) especificant que “l’àmbit de la modificació afecta a sòls inclosos a la zona de protecció de dos edificacions catalogades”, fet el qual motiva la modificació de les fitxes del catàleg de referència objecte d’aquest informe.

En data 26 de març de 2015 i amb número de registre d’entrada 3441 es rep informe desfavorable de Cultura el qual especifica que: “Les noves franges edificatòries que proposa la modificació del planejament en tràmit comporten l’edificació parcial dels jardins protegits de les tres finques (E-57, E-58 i E-30)”, ampliant així el nombre de finques afectades a tres. L’informe conclou que “s’informa desfavorablement (...) fins que s’aprovi la Modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, que justifiqui els canvis de protecció si s’escau”. Cal dir que aquesta última frase deixa palesa també la motivació del present expedient per tal de modificar les fitxes del catàleg.

Tal i com s’ha expressat anteriorment l’objectiu de la modificació de les fitxes és el de donar compliment a l’informe sectorials desfavorable de Cultura i redactar un text refós de conformitat amb l’Acord de la CTUB, amb la motivació de clarificar i delimitar quines zones ubicades dins l’àmbit del P108 són susceptibles o no de mantenir la protecció, per tal de què en un futur es pugui desenvolupar el polígon d’actuació sense incompatibilitats i sense més restriccions que les estrictament necessàries. Així doncs l’informe de Cultura especifica que la reducció de l’àrea de protecció que planteja la nova proposta és compatible amb la protecció vigent i actual en les diferents fitxes del catàleg. Cal dir també que, tal i com expressa l’informe de Cultura, el PECPAUC i les seves fitxes descriptives tenen data de publicació i a efectes d’executivitat de 18 de Juliol de 2001, essent l’objectiu de la present modificació actualitzar-les i adaptar-les a la realitat construïda i possibilitant el desenvolupament del futur polígon d’actuació previst pel planejament.

Així doncs és important tenir present la descripció de les tasques realitzades en la modificació de les fitxes E30 Casa Noguera, E-57 Casa Vilaseca i E-58 Casa Malla, segons informe de l’arquitecte municipal en data 13 de novembre 2017 amb motiu de la tramitació de la Modificació puntual del POUM de Cardedeu referida al Polígon d’actuació urbanística 108, “Carrer de Joan Miró” (MP PAU 108):

-La modificació consisteix únicament amb la reducció de l’espai lliure vinculat a les edificacions catalogades d’aquestes finques degut a la segregació de la  part confrontant amb el carrer de Joan Miró amb una profunditat de 25,78 m des de l’alineació corresponent a l’esmentat carrer. En el cas de la “Casa Vilaseca” cal afegir, així mateix, els 10 m corresponents a la cessió de l’espai destinat al carrer de Joan Miró.

-La modificació, per tant, solament afecta a l’apartat 6è de les fitxes referit a la “delimitació de l’àrea de protecció”, amb la modificació del plànol de delimitació de l’espai vinculat a la finca catalogada, (...), eliminant la referència als volums complementaris no protegits que ja no formen part de la finca catalogada.

També cal tenir present que tal i com anomena l’informe favorable de Cultura de data 5 de juliol de 2018 de l’expedient 2017/5541, l’article 308.5 del POUM ja estableix que l’Ajuntament de Cardedeu tramitarà una modificació del PECPAUC de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic per tal de revisar i matisar els elements inclosos en el PECPAUC. Així doncs les modificacions de les presents fitxes són un primer pas de la modificació i actualització que demana el POUM en  aquest article, atenent que el PECPAUC és executiu des de 18 de juliol de 2001 i sent més antic que el POUM. D’això se’n deriva que és necessària la seva  actualització i revisió, motivació del cas que ens ocupa en relació a les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.

D’altra banda cal tenir present que l’edifici ubicat a c/Joan Miró núm. 5 i 7 disposa de llicència urbanística segons acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2006 i núm. d’expedient 313/2006. La citada llicència correspon a llicència municipal d’obres majors per la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres per a vuit habitatges, vint-i-dos places d’aparcament, sis trasters i un local comercial.

Per tot lo exposat anteriorment proposo desestimar la present al·legació.

Al·legació tercera
-En relació a l’ al·legació tercera tal i com s’ha expressat anteriorment l’edifici ubicat al carrer Joan Miró núm. 5-7 disposa de llicència urbanística (exp 313/2006), i en relació a la modificació puntual del POUM dins l’ambit del PAU-108 es va realitzar el tràmit d’exposició pública. Per tal de respondre la present al·legació cal efectuar una explicació cronològica dels fets:

1.- Que en data 21 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent als polígons 107 i 108.

2.- Que en data juliol de 2014, els serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte de garantir una major funcionalitat del sistema d’espais lliures, van formular una proposta de Modificació puntual de POUM de Cardedeu en l’àmbit del Polígon 108 Carrer de Joan Miró- Passeig del Mestre Alexandri, amb l’objecte de canviar la ubicació de la zona verda del sistema d’espais lliures que hi ha a l’àmbit esmentat, tal i com consta en el cos de la seva Memòria.

Aquesta proposta inclou la zona verda recollida en la MPPOUM aprovada en data 21 de març de 2013, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu.

3.- Per la qual cosa en data 24 de juliol de 2014 el Ple Municipal, acorda entre altres:

-Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu referent als Polígons 107 i 108, del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 21 de març de 2013.

-Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de canvi d’ubicació de la zona verda del Polígon 108 “C. De Joan Miró” – Passeig Mestre Alexandri (datat el mes de juliol de 2014), amb l’objecte de canviar la ubicació de la zona verda del sistema d’espais lliures, a fi i efecte de  garantir una major funcionalitat del sistema esmentat”. (...)

Cal aclarir a la senyora H doncs, que l’aprovació inicial de la MPPOUM del Polígon 108 que esmenta en el seu escrit, de data 21 de març de 2013, fou modificada posteriorment per una altre, aprovada pel Ple municipal, en sessió de data 24 de juliol de 2014, amb l’objecte de canviar la ubicació de la zona verda del sistema d’espais lliures, a fi i efecte de garantir una major funcionalitat del sistema esmentat”. (...)

Per la qual cosa, l’Ajuntament no s’aparta dels interessos generals que com administració amb competències urbanístiques, té l’obligació de satisfer, no existint en cap cas, el frau de llei que invoca la senyora H.

Finalment, per tot lo exposat anteriorment proposo desestimar la present al·legació.

Al·legació quarta
-En relació a l’al·legació quarta tal i com s’ha expressat anteriorment l’edifici ubicat al carrer Joan Miró núm. 5-7 disposa de llicència urbanística (expedient núm: 313/2006), i en relació a la modificació puntual del POUM dins l’àmbit del PAU-108 fou realitzada la preceptiva exposició pública, rebent únicament  l’al·legació formulada per l’empresa Nolda S.A.

Tal i com especifica la fitxa del POUM referida al Polígon 108 c/Joan Miró, l’objectiu és l’obertura del carrer Joan Miró i la cessió d’una zona verda per donar continuïtat al recorregut entre el centre de la vila i el parc dels Pinetons (pg 223 de les NNUU del POUM).

L’objectiu és que l’edifici ubicat al carrer Joan Miró núm. 5-7, pugui seguir estant edificat en sòl urbà qualificat com a residencial d’acord amb els paràmetres urbanístics del planejament urbanístic vigent en el moment en el qual es va atorgar la llicència urbanística.

Tot seguit es fa una exposició cronològica per tal de justificar la legalitat de la llicència atorgada. Primer de tot, en referència al tràmit d’aprovació del POUM vigent:

 • El 21.03.2003 el Ple municipal aprova inicialment el POUM. S’acorda una suspensió de tramitacions i de llicències pel termini de 1 ANY.
 • El 01.04.2004 el Ple municipal acorda una ampliació del termini de suspensió per 1 ANY més.
 • El 29.07.2004 el Ple municipal aprova provisionalment el POUM.
 • El 14.11.2005 el Ple municipal aprova inicialment per segona vegada el POUM.
 • El 25.05.2006 el Ple municipal aprova provisionalment el POUM.
 • El 28.09.2006 la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona aprova definitivament el POUM tot i que en suspèn l’executivitat fins a la presentació d’un text refós.
 • El 28.12.2006 el Ple municipal aprova el Text refós del POUM.
 • El 29.03.2007 el Ple municipal ratifica el Text refós del POUM.
 • El 31.05.2007 la Comissió territorial d’urbanisme dona conformitat al Text Refós del POUM.
 • El 30.08.2007 es publica al DOGC l’acord d’aprovació definitiva del POUM.
 • el 31.08.2007 el POUM adquireix executivitat.

Vist tot l'anterior es pot entendre que d'acord amb els terminis corresponents la suspensió de llicències va exhaurir els seus efectes el 02.04.2005 d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística vigent en aquell moment, la Llei 2/2002 del 14 de març d’urbanisme.

Per tant, en el moment de presentar la sol·licitud de llicència el planejament urbanístic vigent era el Pla general d’ordenació de 1984 i no el POUM i no hi havia cap suspensió de llicències vigent que emparés una inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

Com s’ha dit anteriorment l’objectiu de la modificació de les fitxes és el de clarificar i delimitar quines zones ubicades dins l’àmbit del P108 són susceptibles o  no de mantenir la protecció, per tal de què en un futur es pugui desenvolupar el P-108 sense incompatibilitats i sense més restriccions que les estrictament  necessàries, i permetent l’execució dels nous paràmetres edificatoris, segons planejament vigent. Així doncs, l’àmbit de protecció s’ha d’adequar als àmbits  estrictament protegits i cal verificar si aquests àmbits de protecció se superposen o no amb l’àmbit del P-108 i si en són compatibles amb la seva execució. És d’aquí que en neix la motivació i l’objectiu de la modificació de les fitxes.

Cal tenir present que totes aquestes al·legacions formulades, amb registre d’entrada 2018/11350, no es presenten en el període d’exposició pública legalment  establert pels procediments estipulats en planejament, si no en un segon tràmit individual d’informació pública fruit d’una petició veïnal.

Atès que l’ajuntament de Cardedeu no s’ha apartat dels objectius plantejats en la Modificació puntual del POUM de Cardedeu referida al Polígon d’actuació urbanística 108, proposo desestimar la present al·legació, atès que no ha existit desviació de poder.

d) Conclusió
Vist els fets descrits anteriorment i en especial l’informe preceptiu favorable de Cultura, de data 5 de juliol de 2018:

Proposo la desestimació de les al·legacions presentades per MHN en data 26 de setembre de 2018, per les raons abans exposades en el present informe.

Informo FAVORABLEMENT a aprovar provisionalment la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69 del PECPAUC i a la tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal de què procedeixi a la seva aprovació definitiva, si s’escau”.

De conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic de data 22 d’octubre de 2018, en el qual, d’una banda es desestimen les les al·legacions efectuades per la senyora MHN, propietària CASA NOGUERA (fitxa E-30), en data 26 de setembre de 2018, i RE 11350, al tràmit d’audiència individual i fóra de termini  d’informació pública, que es va atorgar als propietaris de les fitxes afectades (E-30, E-57 i E-58), i d’altre, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu  realitzi l’aprovació provisional, i trameti a la CTUB per, si s’escau, realitzi la seva aprovació definitiva.

FONAMENTS JURÍDICS
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, en endavant POUM, aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 30 d’agost de 2007.

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, en endavant PECPAUC, aprovat definitivament el 18 de juliol de 2001 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 16 d’octubre de 2001.

En aplicació de l’article 80.c del text refós de la Llei d’Urbanisme, al tractar-se d’un pla Especial Urbanístic de protecció de béns catalogats (article 67.1.b de la Llei 3/2012) l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

L’article 308.5 del POUM ja estableix que l’Ajuntament de Cardedeu tramitarà una modificació del PE de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic per tal de revisar i matisar els elements inclosos en el PE.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions efectuades per la senyora MHN, propietària CASA NOGUERA (FITXA E-30), en data 26 de setembre de 2018, i RE 11350, al tràmit d’audiència individual i fora del termini d’informació pública, que es va atorgar als propietaris de les fitxes afectades (E-30, E-57 i E-58).

SEGON.- EFECTUAR l’aprovació provisional de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-30, E-57, E-58 i E-69.

TERCER.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal què, si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!