0
0
Vota!

Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació.

ANTECEDENTS
Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns comuns. En aquest sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà.

Atès que l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i que s’ha de garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials.

Atès que aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els beneficis d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la qualitat de l’aigua retornada al medi ambient.

Atès que, en aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de gestió que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control social que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.

Atès que el 31 de gener de 2018 es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública, impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, que té per finalitat difondre, promoure i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió  pública de l’aigua.

Atès que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública per a la seva ratificació per part del Ple Municipal, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

FONAMENTS JURÍDICS
Vistos la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es preveu la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns.

Vistos els articles 321-1 a 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen de forma específica la naturalesa i constitució de les associacions.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal prendre el següents, ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cardedeu com a membre de ple dret a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).

SEGON.- Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació i que consten com a annex al present acord.

TERCER.- Designar al Sr. Enric Olivé Manté (Alcalde) com a representant titular i al Sr. Benet Fusté Espargaró (Primer Tinent d’Alcalde) com a representant substitut de la Corporació, en els òrgans de govern de l’Associació que corresponguin.

QUART.- Donar compte d’aquests acords a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!