0
0
Vota!

Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del
dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords.

Atesa la necessitat d’adaptar la dedicació del quart tinent d’Alcalde Sr. RAFEL CABALLERIA PERRAMON i de la Regidora Sra. NÚRIA HERNÁNDEZ GIL a la seva situació laboral, es proposa al Ple modificar el seu règim de dedicació i retribució quedant establert de las següent forma:

Càrrec electe Règim de dedicació Hores setmanals Percentatge de dedicació Efectes d’alta a la Seguretat Social Retribució bruta anual
4rt. Tinent d’Alcalde
(Rafel Caballeria Perramon)
parcial 20 50% 30/11/2018 15.000 €
Regidora
(Núria Hernández Gil)
parcial 34 85% 30/11/2018 25.500

 

Per tot l’anterior es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Modificar la dedicació i retribucions del quart tinent d’Alcalde Sr. RAFEL CABALLERIA PERRAMON i de la Regidora Sra NÚRIA HERNÁNDEZ GIL establint la següent:

Càrrec electe Règim de dedicació Hores setmanals Percentatge de dedicació Efectes d’alta a la Seguretat Social Retribució bruta anual
4rt. Tinent d’Alcalde
(Rafel Caballeria Perramon)
parcial 20 50% 30/11/2018 15.000 €
Regidora
(Núria Hernández Gil)
parcial 34 85% 30/11/2018 25.500

SEGON.- Mantenir la vigència de les dedicacions i retribucions de la resta de regidors/es.

TERCER.- En el supòsit de personal al servei de l’Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos a l’art. 5.2 de la Llei 53/1984.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!