0
0
Vota!

Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L.".

ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L. I ACORDAR LA SEVA CONSTITUCIÓ”, així com una esmena dels mateixos a la sessió  plenària del dia 26 de gener de 2017.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ha establert una sèrie d’obligacions a complir per les empreses que són mitjà propi i que han de constar en els seus estatuts.

C10 Serveis i Manteniments, SL (C10) es va configurar com a mitjà propi de l’Ajuntament per tal de poder gestionar els encàrrecs que li encomanessin.

És necessari adaptar els seus estatus a la normativa en el següents aspectes:

  • Precisar més específicament en el seu objecte social els encàrrecs de gestió que li pot ser encomanats
  • Explicitar que C10 no pot participar en les licitacions de l’Ajuntament
  • Especificar el règim jurídic dels seus encàrrecs de gestió

A més s’ha aprofitat per especificar algun aspecte que es considera necessari: competència del consell d’administració  per acceptar els encàrrecs de gestió, règim transitori dels canvis de govern, detallar alguna funció del gerent,...

Els articles a modificar són l’article 2, 18, 20 i 22.

FONAMENTS JURÍDICS

  1. Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els Articles 22
  2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  4. Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol, que aprova la Llei de Societats de Capital.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ha establert una sèrie d’obligacions a complir per les empreses que són mitjà propi i que han de constar en els seus estatuts.

 

Per tot l’anterior es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 18, 20 i 22 dels Estatuts de la Societat mercantil municipal “C10 Serveis i Manteniments, SL”, en el següent sentit.

SEGON.- Sotmetre l’expedient de modificació a informació pública per un termini de trenta dies per a l’examen i a la  presentació d’al·legacions i suggeriments, mitjançant anunci al BOPB i al tauler d’anuncis E-Tauler de la Corporació. Si no es presenten al·legacions, es considerarà definitivament aprovada la modificació d’Estatuts, i es procedirà a la seva  publicació  íntegra en el BOP, de la qual s’inserirà una referència en el DOGC. Si es presenten al·legacions, es procedirà segons disposa l’article 201.1 del ROAS.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!