1
0
Vota!

Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839.

Vist que la comissió de govern de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió de data 18 de març de 2003, va acordar  l’adjudicació del concurs per la redacció del projecte de construcció d’una piscina coberta i sala annex de Cardedeu, a HERNANDO&SAUQUE ARQUITECTES, SL. El contracte fou signat en data 25 de març de 2003.

Vist que la comissió de govern de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió ordinària del 9 de desembre de 2003, va acordar l’adjudicació del concurs per a la direcció facultativa integral i coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció d’una piscina coberta i sala annex de Cardedeu a HERNANDO&SAUQUE ARQUITECTES, SL. amb CIF B61264164, contracte signat el 15 de gener de 2004.

Segons el Plec de clàusules tècniques per la contracció d’assistència tècnica aprovat per la comissió de Govern del dia 14 d’octubre de 2003, en el punt 1, Definició de l’encàrrec, s’indicava que l’empresa contractista, mitjançant un equip multidisciplinari, coordinat per un arquitecte superior, tenia encomanades les següents tasques:

 1. Direcció Facultativa:
  • Direcció d’obra d’arquitectura (arquitecte superior)
  • Direcció d’execució i control de qualitat (arquitecte tècnic).
  • Direcció d’instal·lacions (enginyer tècnic i/o Superior)
 2. Seguretat i Salut:
  • Coordinador (arquitecte o enginyer tècnic).
 3. Legalització:
  • Redacció documentació tècnica per al legalització de l’equipament davant els organismes oficials competents (enginyer tècnic i/o superior).

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió realitzada el dia 31 de juliol de 2003, va acordar adjudicar les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu a VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986, contracte signat el 11 de gener de 2003.

Vist que la recepció de les obres, per part de l’Ajuntament de Cardedeu, es va signar en una acta de data 30 de setembre de 2005.

Vist que el retorn de la garantia a Vias Y Construcciones, S.A., per import de 119.522,17 €, fou lliurat per part de  l’Ajuntament de Cardedeu en data 19 d’octubre de 2009.

Vist que l’Ajuntament de Cardedeu, mitjançant la contractació externa de serveis jurídics, va iniciar un procediment de prova anticipada de demanda amb número 63/2014, que posteriorment va esdevenir procediment ordinari 766/2016 contra VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMA, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.

Dins del procediment ordinari 766/2016, es dictà la interlocutòria 270/2016 de 14 de novembre de 2016, que declara que  la naturalesa administrativa dels contractes subscrits per l’Ajuntament amb la constructora i projectista no pot esser  discutida, per finalment estimar la declinatòria presentada per VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. declarant la  incompetència de la jurisdicció civil.

Vist que en data 10 d’octubre de 2017, es va el·laborar un text refós de dictamen pericial sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA. Identifica una sèrie de defectes, per un import total de 199.018,95 € (sense IVA 21%).

Vist que en data 6 de febrer de 2018, es va emetre informe, per part de l’Arquitecte Tècnic Municipal, amb el vist i plau del Cap de Serveis de Territori, que dóna conformitat al contingut de text refós de dictamen pericial sobre les deficiències en l’edifici d’equipaments esportius de Cardedeu, elaborat per l’arquitecte Sra. CAA.

En aquest informe s’afirma que “les patologies o defectes com a vicis ocults que són de la construcció, han provocat la ruïna de les instal·lacions del complex esportiu, cal entendre com a ruïna, aquells defectes constructius que, per excedir de les imperfeccions, comuns o corrents, han implicat una ruïna funcional que ha fet témer per la seva pèrdua en cas de no ser oportunament reparats, ja que les patologies han inutilitzat part l'edificació i instal·lacions, per a la finalitat que li és pròpia”.

Conclou l’informe l’arquitecte tècnic municipal, indicant que actualment les obres anteriorment indicades estan finalitzades, i el Complex Esportiu Municipal està en correcte funcionament.

Vist l’informe del Gerent del C10, de data 14 de setembre de 2018, el qual conclou explicant que les obres de reparació de la piscina van suposar un important impacte econòmic als ingressos del Complex Esportiu Municipal, i efectuant una valoració total de la pèrdua d’ingressos per afectació d’obres a la piscina del Complex Esportiu Municipal: 241.014,80 euros.

Vist l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de Setembre de 2018, en el qual es fa constar que degut a les dimensions i abast de l’obra, ha calgut paralitzar bona part de l’activitat del CEM, la qual cosa ha provocat un degoteig de baixes en els usuaris de la instal·lació i, que per tal d’evitar-les, es van haver de  compensar les quotes dels abonats amb bonificacions que es detallen en el seu informe.

El Cap de Serveis Econòmics conclou el seu informe establint una valoració dels danys ocasionats a l’Ajuntament de  Cardedeu, que es transcriuen literalment:

“La Sra. CAA, Arquitecte, en data 10 d’octubre de 2017 va redactar el Text refós del dictamen pericial de les deficiències en edifici d’equipaments esportius i va valorar les obres d’arranjament en l’import de 199.018,95 euros sense IVA que  afegint el 21% de l’IVA fa un total de 240.812,93 euros.

En relació al cost de les obres de reparació cal fer esment que cal afegir l’Impost sobre el Valor Afegit donat que  l’Ajuntament no se’l pot deduir i per tant és un cost més del seu compte d’explotació.

Conclusió
La pèrdua d’ingressos derivada de les obres de reforma del complex esportiu municipal ha estat de 241.014,28 euros.

El cost de la reparació de les obres ascendeix a l’import de 240.812,93 euros d’acord amb el text refós del dictamen pericial de la Sra. CAA.

Els danys ocasionats totals per aquest Ajuntament han estat de 481.827,21 Euros”.

Per la qual cosa, de conformitat amb els antecedents descrits, i vist que les obres deriven d’un contracte administratiu, i  que l’article 148 del TRLCAP (legislació aplicable) regulen la responsabilitat per vicis ocults dins els 15 anys, termini que no ha transcorregut donat que la recepció de l’obra es va produir el 30 de setembre de 2005, de conformitat amb l’informe  de l’assessor jurídic de data 1 d’octubre de 2018, en el qual es conclou què, per part del Ple Municipal, s’incoi  procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, de conformitat amb l’apartat de conclusions, a sota referit.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPA).

Llei de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 26/2010, de 3 d’agost (LRJPAPC).

Llei Reguladora les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)

Text Refós de la Règim Local 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).

Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986.

SEGON.- Establir l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €, quantitat establerta en l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2018.

TERCER.- Establir com a responsables solidaris a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMA, HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L. pels danys ocasionats amb motiu de l’execució de les obres del Centre Esportiu Municipal de Cardedeu.

QUART.- Donar audiència als interessats per un termini de DEU DIES HÀBILS perquè es presentin en les dependències d'aquest Ajuntament i examinin l'expedient a l'efecte de poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!