2
0
Vota!

Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador del Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu.

ANTECEDENTS:
Vist que el ple municipal, en la sessió celebrada en data 28 de juny de 2018 va aprovar inicialment el redactat del Reglament per regular la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que en data 2 de juliol de 2018, mitjançant edicte d’alcaldia es va fer pública la part resolutiva de l’aprovació inicial del redactat del Reglament per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Atès que en el mateix edicte es resol que s’ha de sotmetre l’acord a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la data de la seva publicació, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Vist que aquest termini finalitzava el dia 7 de setembre de 2018.

Vist que en data 3 d’agost de 2018, i amb registre d’entrada núm.2018/9884 s’ha rebut una sol·licitud d’al·legacions al  redactat del Reglament per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Atès aquest fet, es convoca la comissió creada per a la redacció del Reglament per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Vist que, tal i com es pot comprovar a l’acta de la reunió celebrada el dia 14 de setembre, de la Comissió anteriorment esmentada, durant el desenvolupament de la sessió:

Es revisen els registres d’entrada rebuts a l’Ajuntament durant el període d’exposició pública de l’acord del dia 28 de juny de 2018.

Es comprova que s’ha rebut una sol·licitud d’al·legació del redactat del Reglament per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària:

03/08/2018: 2018/9884 – Grup municipal socialista.
Es procedeix a valorar l’estimació o desestimació de les al·legacions i a corregir les observacions respecte a l’error material detectat:

1.- A l’al·legació a l’article 11 del Reglament.
L’al·legació presentada manifesta que el Reglament al seu article 11 determina la gestió directa del servei i que no contempla la possibilitat de que l’esmentat servei pugui ser gestionat indirectament en cas que la gestió directa no fos més sostenible i eficient. El redacta aprovat inicialment de l’article 11 del Reglament expressa:

Article 11. – Formes de gestió
11.1.- El Servei d’atenció domiciliària serà gestionat de forma directa per l’Ajuntament mitjançant la utilització dels seus recursos personals i materials o a través d’una empresa/entitat contractada, per a la prestació material del servei, segons el procediment establert a la Llei 9/2017, de 8 d’octubre, de contractes del sector públic.

El text literal de l’article expressa que el servei serà gestionat de forma directa o bé mitjançant una empresa/entitat i fa remissió a la Llei de contractes. La Llei de contractes en el seu article 284 referit a l’àmbit dels contractes del Sector Públic diu: “1. L’Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d’explotació econòmica per particulars. En cap cas es  poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l’autoritat inherent als poders públics”

Per tant, l’article impugnat possibilita tant la gestió directa com la indirecta en remetre a la regulació de base, per la qual cosa i en no estar fonamentada l’al·legació presentada ES PROPOSA LA DESESTIMACIÓ.

2.- A l’al·legació dels articles 12 i 14 del Reglament que regula els Drets de les persones usuàries i les obligacions de l’Ajuntament.

L’al·legació presentada demana la inclusió dins la regulació de les obligacions de l’Ajuntament, en correspondència amb la regulació dels drets que es reconeixena les persones usuàries, de l’obligació de donar compliment a el dret  d’acompanyament, assessorament i informació.

La llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú estableix com a norma general d’actuació de les Administracions Públiques en el seu article 13 i d’entre altres al seu apartat e) el dret de les persones a ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions. I aquesta llei també regula a l’article 53 com a garanties del procediments i d’entre altres: a  l’apartat a) a conèixer, en qualsevol moment l’estat de la tramitació del procediments en els què tinguin la condició d’interessat; a l’apartat f) el dret a obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigent imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.

L’article 17 apartat b) de la llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a funció dels serveis socials bàsics: b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. Per tant, l’al·legació demana la inclusió d’unes obligacions clarament determinades a nivell legislatiu en tota actuació de l’Administració Pública i que son de necessari i obligatori compliment en correlació amb els drets reconeguts. Es per això, que actuant com a norma d’obligat compliment per a l’Administració Pública s’ha d’entendre inserta i innecessària una altra inclusió i en aquest sentit ES PROPOSA LA DESESTIMACIÓ.

3.- A l’al·legació a l’article 16 del Reglament que estableix el sistema d’accés al servei d’atenció domiciliària a instància de la persona interessada o del seu representat.

L’al·legació planteja que en no determinar-se un termini màxim de resolució i en no establir-se el sentit del silenci administratiu que s’estableixi el temps de resolució en un termini màxim d’un mes i que en tot cas el silenci operi en sentit positiu.

L’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques regula en forma general l’obligació de resolució expressa i de notificació per a totes les Administracions Públiques, així com el termini màxim de resolució i a l’apartat 3 el fixa en 3 mesos en defecte de norma reguladora del procediment.

L’article 24 d’aquesta llei punt 1 referit als efectes del silenci administratiu per als procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat (apartat segon) atorga efectes desestimatoris quan l’estimació tingui com a conseqüències la transferència al sol·licitant o a tercer facultats relatives al domini púbic o al servei públic. I en referència als procediments iniciats d’ofici  l’article 25 atorga igualment efectes desestimatoris al silenci administratiu quan es pugui derivar de la estimació el  reconeixement o la constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables.

Per tant, l’article impugnat no constitueix cap omissió reguladora pel fet que tant el termini de resolució com el sentit del silenci estan establerts normativament a la Llei de Procediment de les Administracions Públiques i acollir un termini mes reduït conforme a l’al·legació presentada i canviar el sentit del silenci administratiu tal com també proposa l’al·legació comportaria una sobreactuació administrativa no prevista legalment. Es per això que ES PROPOSA LA DESESTIMACIÓ.

4.- Correcció d’errades:
4.1. Efectivament l’article 10.1.2 a) fa referència a l’annex 1, quan hauria d’expressar: Annex 2
4.2 Efectivament l’article 10.1.2 b) fa referència a l’annex 2, quan hauria d’expressar: Annex 3
4.3 Efectivament l’article 16.1 a) fa referència a l’annex 3, quan hauria d’expressar: Annex 1.

Vista l’acta de la comissió d’estudi realitzada per la valoració de les al·legacions al redactat del Reglament per regular la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Cardedeu, aprovat inicialment pel ple de 28 de juny.

Vist l’informe jurídic de la tècnica Jurídica d’Administració General.

FONAMENTS JURÍDICS:

  • Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
  • Els articles 4, 22.2.d), 25.1, 25.2.e), 27.1, 27.3, 49, 70.2, 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sense perjudici d’allò que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
  • La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 de Catalunya.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament el redactat del Reglament municipal regulador del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Cardedeu, que es va aprovar inicialment en la sessió plenària del dia 28 de juny de 2018, el qual es transcriu a continuació.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu.

Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!