1
0
Vota!

Acord d'execució de sentència 13/2014 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 27 de gener de 2014 i 518/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de juny de 2017.

ANTECEDENTS
La Sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal superior de Justícia de Catalunya (secció cinquena), en sentència de 23 de juny de 2017 núm. 518/2017, va fallar desestimar el recurs d’apel·lació de l’Ajuntament de Cardedeu contra la sentència dictada el 27 de gener de 2014 pel Jutjat del Contenció Administratiu núm. 5 de Barcelona i imposar costes per import màxim de 1.200 euros.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, en data 27 de gener de 2014 sentència núm. 13/2014 va sentenciar que les obres del Dipòsit en Alta no li corresponia assumir-les per part de la concessionari del servei donat que només l’obliga a les obres de la xarxa de subministrament en baixa o domiciliari.

En data 17 d’octubre del 2017 el cap de serveis econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu determina que l’import de la inversió finançada pel concessionari va ser de 679.828,15 euros.

Que aquesta inversió es va incloure en les tarifes del servei des de l’any 2010 i que aquesta inclusió en tarifes va ser mantinguda fins l’aprovació de les últimes tarifes que es van aplicar el segon trimestre del 2016. D’aquesta inclusió li  informe conclou que s’han obtingut ingressos via tarifa per finançar aquesta obra d’inversió per import de 265.557,88 euros.

En el mateix informe també conclou que els interessos de la inversió ha estat finançat via tarifes donat que estaven incloses en les tarifes anteriors i en les actuals i que no procedeix la compensació per pagament d’interessos al concessionari atès que han estat finançats via tarifes del servei.

L’informe conclou que l’import del dipòsit que queda pendent de pagament importa la quantitat de 414.270,28 euros a més de les costes del procés d’apel·lació per import de 1.200 euros. La suma d’aquestes quantitats dona 415.470,28 euros.

En l’exercici 2017 es va reconèixer l’obligació per import de 415.470,28 euros a favor d’Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA, (APMC) prèvia modificació de crèdit en el pressupost municipal. Atès que per Decret d’Alcaldia de data 18/7/2018 es va iniciar l’expedient d’execució de sentència 13/2014.

Aquest Decret va ser notificat a APMC en data 26/7/2018.

En data 9/8/2018 APMC presenta escrit d’al·legacions al Decret d’Alcaldia on fa les següents consideracions:

  • Els desacords entre ambdues parts (tant de quantitat com d’interessos) ha de ser dirimides davant del Jutjat del contenciós administratiu

Posa a disposició un número de compte de pagament reiterant que és en seu judicial on es discutirà les quantitats i interessos.

FONAMENTS JURÍDICS
Llei reguladora de Bases de règim local 7/1985 de 2 d’abril Text refós de Règim Local 781/1986 de 18 d’abril Text refós de la Llei Municipal i règim local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals 2568/1986 de 28 de novembre Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la Jurisdicció Contenciós administrativa
Donat que les al·legacions no s’oposen a l’acord de l’Ajuntament, més enllà de determinar que serà en seu del Jutjat del contenciós administratiu on s’ha de traslladar els desacords i per tant no rebaten els arguments de la proposta d’acord.

Vist l’informe del Cap de Gabinet de Serveis interns de data 14 de setembre de 2018.

Per tot l’anterior, es proposa

PRIMER.- Donar compte de la sentència 13/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 27 de gener de 2014 i 518/2017 del Tribunal superior de Justícia de Catalunya de 23 de juny de 2017

SEGON.- Executar aquestes sentències i acordar el pagament de l’import de 415.470,28 euros a l’empresa Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA per rescabalar pels imports no amortitzats del dipòsit d’aigua en alta que va estar finançats per la concessionària i donar compliment de les dues sentències.

TERCER.- Donar compte als jutjats una vegada efectuada la transferència.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!