0
0
Vota!

Proposta "Nomenar plaça de l'1 d'Octubre a l'espai públic obert situat al nord del carrer Llinars" entre els carrers Mare de Déu del Pilar i l'av. Jaume Campmajor..

ANTECEDENTS
Vist que en sessió de data 28 de juny de 2018, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la moció per donar el nom de "Plaça de l'1 d'octubre" a un espai públic de Cardedeu, presentada pels grups municipals D'ERC, CUP, PDECAT i GPC, amb emplaçament a l’espai públic obert situat al nord del carrer Llinars, entre els carrers Mare de Déu del Pilar i Jaume Campmajor.

Vist que la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor, en sessió de data 19 de juny de 2018, va tractar, entre d’altres qüestions, la present moció.

Vist que està previst que el Ple de l’Ajuntament, a celebrar durant el mes de juliol de 2018, sotmeti a votació aquesta  denominació, i vist l’informe jurídic de l’Assessor Jurídic de Territori, de data 29 de juny de 2018, en el qual es proposava atorgar tràmit d’audiència al senyor David Benaiges i Vaque, en la seva condició de representant de l’AAVV dels Estalvis,  com entitat interessada en l’expedient, per tal què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de la notificació, al·legui i presenti els documents i justificacions que estimi pertinents, en relació al nom de la “Plaça de l’1 d’Octubre”.

Atès que la notificació fou rebuda pel representant veïnal en data 11 de juliol de 2018, mitjançant RS 4153 i, a data de redacció de la present proposta, l’Associació de Veïns dels Estalvis no ha presentat al·legacions al nom suggerit en aquest espai públic, proposo que el Ple acordi la denominació de “Plaça de l’1 d’Octubre”, i es completi degudament l’expedient  administratiu abans de la celebració del Ple Municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 22 p) de la llei 7/1985, relativa a les competències del Ple de l’Ajuntament.

Article 158 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, referit al fet que les associacions de veïns tenen dret a rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

Article 223.2 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple Municipal l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari dels béns.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Nomenar “Plaça de l’1 d’Octubre” a l’espai públic obert situat al nord del carrer Llinars, entre els carrers Mare de Déu del Pilar i Jaume Campmajor.

SEGON.- Procedir a incloure aquest espai en l’inventari municipal.

Resultat ple municipal
10
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!