0
0
Vota!

Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall.

Atès que en data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/5974, la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament va presentar a l’Ajuntament de Cardedeu el projecte bàsic i executiu per a la instal·lació d’un mòdul  prefabricat de 150m 2 ,+30 m 2 (180m 2 ) a l’Institut arquitecte Manuel Raspall a l’Av. Verge de Montserrat s/n de Cardedeu.

Atès que a la mateixa instància var demanar la bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per tractar-se d’un projecte d’interès públic.

Atès que l’article 103.2a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, estableix que les ordenances fiscals pròpies de cada Ajuntament podran regular, sobre la quota del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les  construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer  circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria  simple dels seus membres”.

Atès que tractant-se d’una bonificació potestativa, l’Ordenança fiscal número 05 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres vigent estableix en el seu article 6.1 el percentatge màxim de bonificació que permet la Llei, o sigui el 95 per cent sobre la quota del Impost.

Atès l’informe de la Cap de serveis personals de data 18 de juliol de 2018 el qual conclou que és un projecte d’interès públic per a la població del municipi, i per tant reuneix els requisits i condicionants per ser considerades les obres d’especial interès pel nostre municipi.

 

Proposo al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Declarar les obres de instal·lació de mòdul prefabricat a l’IES Arquitecte Manel Raspall, com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies que justifiquen tal declaració, als efectes del previst a l’article 6.1. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

SEGON. Establir una bonificació del 95% de la quota de l’ ICIO, en relació a les esmentades obres.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!