2
3
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de regulació de residus a la via pública..

Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu, elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en la qual es proposa la modificació de l’ordenança referida en els termes proposats en l’informe de la tècnica de serveis municipals de data 3 d’octubre de 2012, els quals són, transcrits literalment, els següents:

“Després de més d’11 anys de vigència d’aquesta Ordenança municipal es creu necessari actualitzar a la normativa vigent aplicable, així com actualitzar totes les referències normatives i revisar la redacció del text.

Es proposa modificar els articles que es relacionen a continuació: ..."

(...) Veure canvis a l'ordenança a l'acta oficial (...)

Atès que la modificació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Atès que el procediment de modificació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior.

Atès que la modificació d’aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Atès que l’article 65 .1 ROAS disposa que les ordenances s’entendran aprovades (o, per analogia, derogades) definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.

Vist l’informe favorable del TAG de l’Àrea de Serveis Territorials, de data 11 d’octubre de 2012.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

I. Modificar inicialment l’Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu en els termes proposats en l’informe de la tècnica de serveis municipals de data 3 d’octubre de 2012 referit en l’apartat d’antecedents del present acord.

II. Sotmetre a informació pública els presents acords pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal.

III. Considerar aprovada definitivament la modificació d’aquesta Ordenança si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap tipus de reclamació contra la mateixa.

IV. Publicar, una vegada aprovat definitivament, l’acord de modificació de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la província, i una referència al mateix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

V. Trametre a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!