0
0
Vota!

Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

PRIMER. En sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va acordar la aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’ens (versió original aprovada l’11 de març de 1998, modificada el 25 de maig de 1999) per tal d’adaptar-se a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es tracta, tal i com s’explica als antecedents, d’adaptar una sèrie d’articles a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i a les noves circumstàncies derivades del canvi de seu del Consorci i de la creació, per la Llei 4/2015, de 23 d’abril, de la comarca del Moianès, entre d’altres.

SEGON. El dia 28 de juny de 2018 te entrada en el registre general de l’Ajuntament de Cardedeu la proposta de modificació aprovada, juntament amb un ofici demanant la seva ratificació d’acord amb la normativa aplicable.

TERCER. Els acords adoptats pel Consell Plenari del Consorci suposen la modificació dels articles 1, 3, 7, 11.1, 16.3, 18, 24, 25, així com l’eliminació de la disposició transitòria dels Estatuts.

QUART. La Legislació aplicable és la següent:

  • Els articles 8.a i 23 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.
  • Els articles 269 a 271 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 22.2.b), 47.2.g), i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Els articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

CINQUÈ. L’article 322 del Decret 179/1995 estableix que la modificació dels estatuts d’un consorci, previ l’acord del seu  òrgan superior del govern, haurà de ser ratificada per les entitats, administracions i resta d’entitats consorciades, i acordada  amb les mateixes formalitats per a la seva aprovació, és a dir, les previstes a l’article 313, en particular el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació (apartat 2).

Pel que antecedeix, i d’acord amb l’informe de la Secretària de l’Ajuntament emès el 16 de juliol de 2017, es proposa al Ple l’adopció, per majoria absoluta, dels següents ACORDS:

PRIMER. Ratificar la modificació dels articles 1, 3, 7, 11.1, 16.3, 18, 24, 25 i l’eliminació de la disposició transitòria dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, aprovada inicialment pel Consell Plenari de l’ens en la sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018.

SEGON. Encarregar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental la publicitat dels acords d’aprovació inicial i definitiva d’aquesta modificació estatutària, la qual, amb caràcter col·lectiu, substituirà la que haurien de realitzar els propis membres integrants del Consorci.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!