0
0
Vota!

Liquidació concessió administrativa Gestió serveis esportius IGE BCN, S.L..

El Ple de data 22 de febrer del 2018 va acordar inicialment la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l’empresa IGE BCN, SL.

Es va declarar l’existència d’un deute pendent de cànon per import de 89.860,61 euros i d’obligacions assumides per l’ajuntament de 30.673,35 euros donant un deute total de 120.533,96 euros.

Es va atorgar un termini d’audiència a IGE BCN, SL. Per Registre d’entrada número 3852/2018 de 26 de març de 2018 IGE BCN, SL va presentar al·legacions a l’acord del ple.

En data 16 de juny de 2018, el cap de serveis econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu ha realitzat un informe tècnic, en resposta a les al·legacions presentades per IGE BCN, SL, on proposa desestimar cadascuna de les al·legacions i on argumenta la seva proposta de desestimació.

 

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per IGE BCN, SL d’acord amb l’informe tècnic del cap de serveis econòmics municipal de data 16 de juny de 2018.

SEGON.- Acordar definitivament la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l’empresa IGE BCN, SL.

TERCER.- Declarar l’existència d’un deute pendent de l’empresa IGE BCN, SL de:

  • Cànon 89.860,61 euros
  • Obligacions assumides ajuntament 30.673,35 euros
  • Total deute reclamar IGE BCN, SL 120.533,96 euros

QUART.- Donar 10 dies a IGE BCN, SL per tal que liquidi els deutes de l’apartat tercer i en cas de no fer-ho procedir a executar la garantia definitiva per tal de cobrir el deute pendent.

CINQUÈ.- Retorn de l’import pendent de la garantia definitiva una vegada s’hagi rescabalat el deute pendent.

SISÈ.- Notificar aquest acord a IGE BCN, SL.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!