0
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles.

Atès que la vigent Ordenança General Municipal de Circulació de vehicles de Cardedeu fou aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 26-07-2002 i definitivament a la sessió plenària del dia 25-10-2002, publicant-se íntegrament al BOP núm. 273, annex I de 14-11-2002 i fou modificada a la sessió plenària del dia 29-09-2011 per tal d’actualitzar els articles  dedicats a la zona d’estacionament gratuït de vehicles amb horari limitat (zona vermella).

Atès que des de l’aprovació de l’ordenança municipal esmentada s’han produït diversos canvis legislatius del marc general, major complexitat i noves problemàtiques vers l’àmbit de la mobilitat, així com una major implicació de les administracions públiques per tal d’aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Atès que aquest escenari configura la necessitat, cada vegada més destacable, d’escometre la redacció d’una nova ordenança, que actualitzi la normativa als paràmetres actuals i doni resposta a les noves necessitats plantejades.

Tanmateix però, aquesta redacció ha de comportar una important fase de treball tècnic que és necessari preveure, ja sigui amb recursos externs i interns o únicament interns.

Atès que paral·lelament a aquesta necessitat, a Cardedeu, la riquesa de les entitats i la xarxa ciutadana proactiva amb la mobilitat sostenible, així com la important aposta dels diferents governs municipals dels darrers vint anys han potenciat, de manera molt important, els trasllats a peu o en bicicleta i les seves infraestructures; la qual cosa fa que l’ajuntament hagi de  ser adequadament sensible a les necessitats dels seus usuaris, sense excusar-se en les dificultats de revisió dels texts normatius de caràcter general.

Atès que les demandes d’aquests usuaris tot i variades, es centren en l’atenció a problemàtica diversa que l’Ordenança vigent no tracta o quan ho fa inclús ho pot determinar en el terreny de la prohibició, en especial:

 • Possibilitar la circulació de bicicletes amb remolcs.
 • Possibilitar el transport d’altres persones en bicicletes, a part del conductor.
 • Concretar les condicions de circulació de bicicletes a les illes de vianants.
 • Establir una adequada senyalització horitzontal dels passos de vianants semaforitzats.

Atès que l’atenció a aquesta problemàtica per part del govern municipal ha comportat el treball tècnic conjunt dels serveis municipals intervinents en matèria de mobilitat.

Atesos els fonaments jurídics següents:

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya. En especial l’article 84.2.h)
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Bases del Règim Local. En especial els articles 22.2 d), 23.2.b), 25.2, apartats f) i g), i els articles 60 a 66.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. En especial l’article 66. 3, apartats a) i b) i l’article 178.1.c) i 178.2 c).
 • Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. En especial l’article 7.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació. En especial l’article 93.2.
 • Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de Seguretat.En especial l’article 53.1.b).
 • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. En especial l’article 11.1.b).

Vist l'informe del Cap de la Policia local, de data 29 de juny de 2018.

 

Es proposa al Ple municipal d’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança General Municipal de Circulació de vehicles de Cardedeu, establint la nova redacció de la manera següent:

Art. 10.4. Els vianants hauran de respectar en els passos de vianants regulats per semàfor els seus senyals o fases que els hi afecti; així com qualsevol altres tipus de senyalització específica de la via pública. Els passos per a vianants amb semàfors es senyalitzaran horitzontalment limitant els dos extrems del pas amb una ratlla blanca discontinua de 50 cm. d’amplada, disposades perpendicularment a l’eix de la calçada, depenent la seva separació de les característiques del carrer i de la intensitat d’ús, i amb una línia de detenció contínua de 40 cm. d’amplada, separada 50 cm. de la primera línia discontínua.

Els passos no semaforitzats es senyalitzaran horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles blanques de 50 cm. cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de la calçada, formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció blanca contínua de 40 cm. d’amplada.

Art. 12. L’Administració municipal podrà, quan les característiques d’una determinada zona de la vila ho justifiquin, a judici seu, establir illes o zones de vianants en què, com a norma general, es prioritza la circulació dels vianants i es restringeix o prohibeix total o parcialment la circulació i estacionament de vehicles motoritzats, o només una de les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.

Art. 13.
1. Les illes de vianants hauran de tenir l’oportuna senyalització a l’entrada i a la sortida, sens perjudici de poder-se utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l’entrada i la circulació de vehicles motoritzats en el carrer o en la zona afectada.

2. L’Ajuntament podrà determinar la utilització de distintius per identificar els vehicles motoritzats autoritzats a circular a les zones restringides, els quals hauran de ser col·locats en lloc visible i preferentment al parabrisa.

3. La circulació de qualsevol vehicle motoritzat es farà prenent totes les precaucions necessàries i no haurà de  sobrepassar la velocitat d’una persona al pas.

4. A les illes de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles motoritzats podrà:
a) Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes d’elles.
b) Limitar-se o no a un horari preestablert.
c) Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.

5. Les bicicletes i els cicles podran circular per aquestes àrees complint amb les següents obligacions:
a) Atorgaran sempre la prioritat als vianants.
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants presents, sense superar en cap cas els 10 km/h.
c) Respectaran sempre una distància mínima d’1 metre de separació amb els vianants. Si en cas d’aglomeració de vianants aquesta mesura no és possible, hauran de baixar de la bicicleta o cicle i continuar caminant amb el vehicle al costat.
d) Hauran de circular a més d’1 metre de les façanes, amb especial cura respecte les entrades i sortides dels immobles.

Art. 20.6 Les bicicletes conduïdes per persones majors de 16 anys poden arrossegar remolcs, semiremolcs o altres dispositius degudament homologats per al transport de persones, animals o mercaderies, seguint les limitacions de pes estipulades pels propis dispositius i sota la seva responsabilitat.

Art. 20.8. Per circular de nit han de disposar, al davant, de llum blanc de posició, i al darrere, de llum vermell de posició i d’un catadiòptric vermell, no triangular. En cas d’arrossegar un remolc, aquest també haurà de complir pel darrera amb allò establert.

Art. 20.9. Les bicicletes conduïdes per persones majors d’edat poden transportar altres persones, sota la seva responsabilitat, sempre i quan aquestes s’acomodin en un dispositiu homologat, d’acord amb les limitacions d’ús, i circulin amb cascs també degudament homologats.

Segon.- Sotmetre-les a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les  al·legacions que estimin convenients, disposant que aquestes modificacions s’entendran aprovades definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Tercer.- Comunicar els presents acords i el text modificat de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Resultat ple municipal
13

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!