0
0
Vota!

Aprovació modificació de la plantilla de personal.

Considerant la necessitat de modificar la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de data 30 de novembre de 2017 prèviament a la convocatòria pública per la cobertura de dues places de tècnic jurídic que estan vacants, per tal de  modificar-ne l’adscripció, passant de l’escala d’administració general a l’escala d’administració especial.

Considerant que en data 13 de juliol de 2018 en sessió amb la representació dels treballadors i treballadores de  l’ajuntament de Cardedeu es va sotmetre a la preceptiva negociació col·lectiva la voluntat d’entomar les mesures corresponents.

Vist l’informe de Secretaria de data 13 de juliol de 2018, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per objecte la modificació de l’adscripció de dues places vacants de l’Escala d’Administració General, sots-escala Tècnica, per passar a l’Escala d’Administració Especial, sots-escala tècnica, tècnics superiors. Com a resultat d’aquest canvi, les parts afectades de la plantilla queden així:

PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

  Grup Places Ocupades Vacants
Escala d’administració general
Sots-escala Tècnica
A1 3 2 1
Escala d’administració especial
Sots-escala Tècnica
Tècnics superiors
A1 6 3 3

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin  pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!