1
0
Vota!

Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu.

Vist que L’any 2006 es va aprovar la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que ha estat una norma cabdal en la regulació de les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència amb la col·laboració i  participació de totes les administracions públiques, optimitzant els recursos públics i privats disponibles, a través de la  configuració d’un dret subjectiu que es fonamenta en els principis d’universalitat , equitat i accessibilitat de les persones usuàries.

Vist que els serveis socials bàsics es regeixen pels principis d’universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat dels serveis i continuïtat dels serveis.

Vist que el servei d’atenció domiciliària forma part de la Cartera de serveis socials, i aquest s’adreça a les persones amb situació de dependència i/o risc social.

Vist que és objectiu del servei d’atenció domiciliària promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes usuaris/es del servei, tot potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Vista la necessitat de regular el servei d’atenció domiciliària, atès que es pretén garantir la igualtat i la transparència en l’accés de la ciutadania a un servei tan bàsic com és l’atenció al domicili.

Vist l’informe favorable de la Coordinadora de Serveis Socials de data 12 de juny de 2018.

Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica de l’Àrea de Serveis Personals de data 12 de juny de 2018.

FONAMENTS JURÍDICS:

  • Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
  • Els articles 4, 22.2.d), 25.1, 25.2.e), 27.1, 27.3, 49, 70.2, 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sense perjudici d’allò que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
  • La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 de Catalunya.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el redactat del Reglament municipal regulador del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Cardedeu.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell  d’anuncis electrònic, així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Tercer.- Considerar aprovat definitivament l’esmentat reglament si en el termini d’exposició pública anteriorment esmentat no es presenten al·legacions o suggeriments, de conformitat amb l’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!