0
0
Vota!

Aprovació del text refós verificat abril 2018, de la modificació puntual de POUM al Sector 19 Dr. Klein, i trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

ANTECEDENTS
Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de sòl urbà consolidat i el Sector 8 "Zona esportiva Dr. Klein" de sòl urbanitzable.

El nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (en endavant POUM 2007), aprovat definitivament el 31.05.2007 i publicat al DOGC el 31.08.2007, va aplegar els dos àmbits tot i que no amb la seva configuració original exacta en un únic sector discontinu, el PMU 19 "Dr. Klein". L'aprofitament privat es concentrava a l'àmbit Sud, l'antic Sector 8, on també es feien  cessions per a equipaments per tal de completar l'illa existent amb el mateix ús. Per altra banda, la totalitat de cessions per a zones verdes i espais lliures es concentraven a l'àmbit Nord, l'antiga UASU 6.

Vist que en data 29 de novembre de 2013, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència en que el POUM es declara nul en l'àmbit del Sector 19 "Dr. Klein". Considera que la situació de la zona verda a l'àmbit Nord és un enclavament massa allunyat del nou creixement residencial i, per tant, no li dóna servei.

Aleshores, es va proposar dividir el sector 19 del POUM en dos àmbits i es realitzen dues modificacions de POUM, referents a l’Àmbit Sud (PMU 19) i l’àmbit Nord (PAU-111).

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant, CTUB), en sessió de data 10 de juny de 2015 va suspendre l’aprovació definitiva de la MPOUM al Sector 19 “Dr. Klein”, àmbits sud i nord, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós verificat s’incorporessin una sèrie de prescripcions.

En data 31 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació de la incorporació de les prescripcions fixades per la CTUB en relació a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein”, així com sol·licitud d’informes preceptius i s’obria període d’informació pública.

Van presentar-se cinc al·legacions, les quals varen ser informades, i en data 27 d’abril de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al Sector 19 dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva.

En data 21 de juliol del 2017, amb registre d’entrada 8804, la CTUB va notificar la suspensió de l’aprovació definitiva fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions que incorporava l’acord, per la qual cosa calia esmenar: El còmput de sostre que es deriva del planejament general vigent i refer-lo, actualitzar i esmenar l’estudi econòmic, i aportar documentació que especifica l’article 99.1 a i b del Text refós de la llei d’urbanisme.

Amb data 22 de maig de 2018 i RE 6477/2018, la Diputació de Barcelona va fer lliurament del Text Refós, amb les  esmenes provinents de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 20/07/2017.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 29 de maig de 2018, del qual es transcriu parcialment el següent contingut:

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
L’objectiu de la present modificació és:

 1. Qualificar com a sistema d’espais lliures i viari tot l’àmbit nord, mantenint la massa arbrada existent.
 2. Concentrar tot el sostre a l’àmbit sud i donar compliment als estàndards de cessions de sistemes en aquest àmbit.

INFORMES ORGANISMES
Del informes sol.licitats, els següents organismes no han donat resposta:

 1. Departament de Cultura RS 1197 del 19 d’abril del 2016 amb acusament de rebuda del 22 d’abril del 2016.
 2. Departament d'Ensenyament RS 1196 del 19 d’abril del 2016 amb acusament de rebuda del 21 d’abril del 2016.

Així doncs, superen el termini de un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, que estableix l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya:

L’article 14.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres estableix:

“Els instruments de planejament urbanístic s'han de trametre, una vegada aprovats inicialment, a la direcció general competent en matèria de carreteres, per tal que pugui informar sobre les qüestions de la seva competència.

El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han d'informar sobre els instruments de planejament, si bé el termini per emetre'ls no pot ser en cap cas de durada inferior a un mes.”

Així el termini dels informes requerits és d’un mes d’acord amb l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. En conseqüència es pot continuar la tramitació.

S’han rebut els informes dels següents organismes:

OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL
DATA: 12 de maig de 2016 RE 6274
ES CONCLOU:
Es considera que la Modificació puntual del POUM aprovada el 31 de març de 2016 comporta la preservació dels valors ambientals i paisatgístics presents en l’àmbit, per la qual cosa s’informa favorablement amb el benentès que en el  desenvolupament del sector es doni compliment a les mesures establertes en la documentació aportada i la normativa ambiental d’aplicació.

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
DATA: 6 de maig de 2016 RE 5765
ES CONCLOU:
Informo favorablement la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cardedeu Sector 19 “Doctor Klein” àmbit sud perquè no contradiu les determinacions del MIEM de Cardedeu i proposa nou sòl d’equipament que permet ampliar l’equipament esportiu adjacent.

INSTITUT GEOGRÀFIC I CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
DATA: 13 de JUNY de 2016 RE 7951
ES CONCLOU:

 • L’àmbit de la Modificació del POUM no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Per al desenvolupament i la tramitació de futures figures de planejament urbanístic, aquest Institut recorda la necessitat de realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) per tal de donar compliment al marc legal de referència.

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
DATA: 8 d’agost de 2016 RE 10391
ES CONCLOU:

 • Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.
 • En relació amb les afeccions mediambientals, favorablement.
 • En relació amb l’abastament , s’informa favorablement.
 • Respecte el sanejament, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, els promotors hauran d’acreditar que disposen de l’autorització de connexió del Consorci per la defensa de la Conca del Besós, administració actuant del sistema públic de sanejament de la Roca del Vallès. El Consorci és l’ens que gestiona els ingressos previstos en concepte de sanejament per als nous desenvolupaments urbanístics, en virtut del conveni de data 31 de gener de 2009 signat entre l’ACA i el Consorci.
 • Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal.

CANVIS RESPECTE L’APROVACIÓ INICIAL
Els canvis realitzats respecte l’aprovació realitzada en data 27 d’abril de 2017 són per a donar compliment a les prescripcions Realitzades per la CTUB el 21 de juliol del 2017 i registre d’entrada 8804. Aquests no són canvis substancials d’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya ja que no s’adopten nous criteris respecte l’estructura general o al model d’ordenació ni tampoc nous criteris respecte a la classificació del sòl”.

Conclou l’arquitecte municipal, informant favorablement per tal que s’aprovi l’aprovació del Text Refós, abril 2018, referent a la Modificació puntual de POUM al sector 19 ”Doctor Klein.

Atès què en data 4 de juny de 2017, l’assessor jurídic municipal va emetre informe favorable a l’aprovació del text refós de referència, per tal de trametre’l a la CTUB per tal que es realitzi l’aprovació definitiva.

FONAMENTS JURÍDICS
La present modificació del POUM dona compliment a l’article 5 del POUM de Cardedeu on es regula la modificació, “En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global.”

La present modificació del POUM justifica la seva necessitat i oportunitat, de conformitat amb allò disposat a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

La present modificació del POUM dona compliment a l’article 118 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.

Article 112.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en el sentit que les modificacions resultat de les al·legacions presentades no són canvis substancials, ja que no s’adopten nous criteris respecte l’estructura general o al model d’ordenació ni tampoc nous criteris respecte a la classificació del sòl.

D’acord amb els articles 47 i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments tenen entre les seves competències pròpies: l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques.

L’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme -en endavant, TRLU-, estableix que correspon als ajuntaments la formulació dels plans d’ordenació urbanística municipal.

D’altra banda, l’article 96 del TRLU, relatiu a la modificació de les figures de planejament urbanístic, s’estableix que la figura objecte de modificació s’haurà de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, és a dir, les previstes a l’article 85 en relació amb l’article 80 del TRLU, i per tant serà l’Ajuntament de Cardedeu qui aprovarà el  document tant inicial com provisionalment, i definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el seu acord de data 20 de juliol de 2017, en relació a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein”, mitjançant l’aprovació del text refós verificat de data abril 2018, lliurat en data 22 de maig de 2018 i RE 6477/2018, per la Diputació de Barcelona.

SEGON.- FER CONSTAR, de conformitat amb l’article 112.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, respecte l’acord d’aprovació municipal de data 27 d’abril de 2017, que s’han realitzat els següents canvis, els quals no són substancials:

 1. Canvis en la memòria referent al còmput de superfícies que deriva del planejament derivat vigent.
 2. Modificació de l’estudi econòmic i s’incrementa l’edificabilitat bruta a 0,40m2st/m2sol.
 3. S’incorpora l’apartat 5.4.1 Avaluació econòmica d’acord amb l’article 99.1 de la Llei 3/2012.
 4. Es modifica la ubicació de les zones verdes, que passen a tenir una ubicació orientativa i es fixaran en el Pla de millora urbana corresponent.

TERCER.- TRAMETRE el text refós verificat de la modificació del POUM en l’àmbit del sector 19 “Doctor Klein” a la CTUB, per si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

QUART.-NOTIFICAR l’adopció dels acords anteriors als al·legants.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!