0
0
Vota!

Modificació relació de llocs de treball- canvi administratiu-iva.

Antecedents
Atès que en data 08 de juny de 2018 s’emet informe signat pel Cap de gabinet de serveis interns on es demana modificar la relació de llocs de treball en atenció al fet que en la nova estructura administrativa es configures els serveis administratius d’una manera transversal, de manera que per tal d’adaptar-nos a aquest ideari cal disposar d’aquest personal administratiu/iva no amb la especialització de Serveis Territorial i sí amb caràcter genèric.

Atès que aquesta petició va acompanyada de proposta de nova fitxa descriptiva genèrica, amb identificació de les funcions corresponents a aquests llocs de treball d’ administratiu/iva (Grup C1).

Tenint en compte que la seva aprovació implica una modificació de la relació de llocs de treball vigent.

Tenint en consideració que els llocs de treball d’Administratiu/iva SSTT no es troben ocupats i la modificació proposada implica un canvi de nomenclàtor i de funcions.

Vista l’ acta de negociació col·lectiva de data 15 de juny de 2018, signada amb acord amb la representació legal dels treballadors i treballadores de l’ajuntament de Cardedeu.

Vist l’informe favorable del Tècnic de Recursos Humans de data 16 de juny de 2018.

Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques
Art. 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, sobre relació de llocs de treball.

Art. 74 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, sobre ordenació dels llocs de treball.

Art. 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’ Estat per a l’any 2017, en matèria de retribució de personal al servei del sector públic.

Art. 37.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, reguladora de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, sobre matèries objecte de negociació.

Art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Art. 22.1.e) i 22.1.i) de la Llei de Bases de Règim Local, quant a l’atribució del Ple per a l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.

En virtut de tot això,

ES PROPOSA L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS

Primer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de Cardedeu envers les places d’Administratiu/iva, de manera que les dues places d’Administratiu/iva assignades al lloc de treball d’administratiu/iva de SST passin a places d’Administratiu/iva de caràcter general (Grup C1).

Segon.- Aprovar la nova fitxa fitxa descriptiva d’ Administratiu/iva núm. 113, amb les funcions identificades a continuació:

 1. Suport a l’atenció telefònica i presencial al públic responent a aquelles qüestions per les quals estigui facultat/da.
 2. Gestió administrativa de les queixes i suggeriments relacionats amb els serveis que corresponen a l’àrea.
 3. Gestió administrativa del registre d’entrada, consistent en l’obertura de nous expedients, i la posterior vinculació de la documentació relacionada. Així com també la realització de la tramitació administrativa dels expedients propis de l’àrea
 4. Creació i manteniment administratiu dels formularis relacionats amb els procediments de l’àrea
 5. Elaborar i redactar informes i documents administratius que siguin requerits.
 6. Elaborar i redactar les propostes de les actes dels temes que vagin a la JGL.
 7. Realitzar el lliurament i la liquidació de les taxes i rebuts públics derivats de l’activitat de gestiódesenvolupada per l’àmbit
 8. Gestionar i planificar les agendes dels superiors de l’ àrea, segons les indicacions que se li doni
 9. Confeccionar l’informe de despeses dels tècnics/ques de les unitats a les quals es dóna suport,quant a desplaçaments, quilometratges, pàrquings, autopistes i transport
 10. Arqueig de caixa de l’àrea, elaborant l’informe d’ingressos de liquidació de rebuts de l’àrea
 11. Gestió interna de la facturació dels serveis, subministraments, i en general, totes les compres realitzades a l’àrea
 12. Confeccionar i actualitzar segons la normativa vigent els formularis i documents administratius tipus utilitzats en la gestió administrativa de l’àmbit.
 13. Mantenir i gestionar la base de dades relativa a l’àrea
 14. En general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tercer.- Deixar sense efectes la fitxa descriptiva núm. 3021, administratiu/iva SSTT.

Quart.- Acordar que la modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de Cardedeu envers aquests llocs de treball implica l’estructura retributiva següent:

Personal funcionari:

Denominació del lloc de treball: Administratiu/iva

 • Requisits per ocupar el lloc de treball: Batxillerat, FP2, equivalent o superior
 • Nivell complement destinació:20
 • Complement específic: 4483,22 € bruts anuals
 • Grup: C-1
 • Sistema d’accés: concurs oposició per promoció interna
 • Característiques: jornada complerta
 • Places: 2

Cinquè.- Publicar la present resolució en el tauler d’anuncis de la corporació, en Butlletí Oficial de la Província i al portal de transparència.

Sisè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a la Direcció General
de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!