0
0
Vota!

Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament.

ANTECEDENTS
Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents.

Atès que, segons els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, el Ple és l’òrgan competent per autoritzar o denegar la compatibilitat per a un segon lloc o activitat en el sector públic i per reconèixer la compatibilitat o declarar la incompatibilitat per a l’exercici d’activitats  professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques.

Atès que per a la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, es requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès que l’art 22.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, permet la delegació de competències plenàries en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local de l’adopció dels acords d’autorització o denegació de compatibilitat al personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents per a un segon lloc o activitat en el sector públic, atribuïts al Ple per l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

SEGON.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local de l’adopció dels acords de reconeixement de compatibilitat o de declaració d’incompatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents per a l’exercici d’activitats  professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques, atribuïts al Ple per l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

TERCER.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986 .

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!