0
0
Vota!

Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu.

Atès que al Ple Municipal de 22 de febrer de 2018 es va portar a terme l’aprovació inicial del “Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)” de Cardedeu.

Atès que aquesta aprovació inicial preveia sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, disposant que s’entendria aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment.
Atès que durant el termini exposat no s’ha formulat cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Atès però que de la revisió d’ofici feta del document s’ha pogut comprovar que existien alguns errors de tipus tipogràfic o de nomenclatura, es creu convenient que aquests siguin informats i es porti el document a aprovació definitiva.

Els errors esmentats i la seva situació al document son els següents:

1a Rectificació:
INDEX pags. 2, 3 i 7.
ANNEX 4 pags. 2 i 3
S’eliminarà l’advertència que surt a conseqüència del programa PDF: !ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO

2a Rectificació:
Document 3 Pag. 21
Document 4 pag. 27
Document 6 pag. 11
ANNEX 2 pags. 11 i 21

En els llocs del document en els que figura la nomenclatura Teatre Esbarjo ha de figurar Cinema Esbarjo.

3a Rectificació:
Document 4 pag. 27
Al Cinema esbarjo hi figura erròniament que disposa de cuina; la qual cosa s’ha de rectificar perquè no en disposa.

4a Rectificació:
Document 4 pag. 27
Al Teatre Auditori de Cardedeu no figura erròniament que si disposa de dutxa al camerino.

5a Rectificació:
Document 4 pag. 27
La sala Polivalent de la Tèxtil Rase hi figura erròniament que disposa de dutxes i no en disposa.

6a rectificació:
Document 4 pag. 27
El pavelló de l’escola Ramon Macip - Dolors Graners hi figura erròniament una capacitat de 250 persones, quan la capacitat correcte és de 70.

Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Vists els articles, 18, 24, 47, i 48 de la Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.

Vist l'informe del Cap de la Policia local, de data 10 de maig de 2018.

 

Es proposa al Ple municipal d’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la rectificació dels errors detectats al document i que figuren relacionades a l’expedient.

Segon.- Aprovar de manera definitiva el “Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu”.

Tercer.- Notificar-ho a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i trametre la documentació necessària per a la seva homologació.

Quart.- Donar trasllat de l’esmentat acord a la Policia de Cardedeu, als diferents serveis municipals, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, a la Direcció General d’Emergències i a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu.

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!