0
0
Vota!

Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

ANTECEDENTS
Vist que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

En data 17 de maig del 2017 es publica al DOGC.
En data 19 de maig del 2017 es publica al 9 nou.
En data 19 de maig del 2017 es publica al Punt Avui.

Vist que el Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2017, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, numero 22.

Vist que en data 1 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar aprovar definitivament la modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal corresponent a la modificació de les Normes urbanístiques, número 22, de Cardedeu, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament  diligenciat, incorporant una sèrie de prescripcions.

Planejament vigent
El planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de data 31 de maig de 2007, (Text Refós publicat al DOGC en data 30 d’agost).

Redactor
El redactor del document és Víctor Gurri Sala, arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el número 7681-3, per encàrrec de l’Ajuntament de Cardedeu.

Descripció de la proposta
Mitjançant aquest document refós de la modificació del POUM que recull les prescripcions establertes per la CTUB, i prèvia verificació per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, es procedent que l’Ajuntament de Cardedeu que doni trasllat a la CTUB per a la publicació al DOGC i consegüent executivitat.

El document del text refós inclou un conjunt de modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM.
Les NNUU del POUM de Cardedeu estan necessitades d’actualització en molts dels seus aspectes, tant per eliminar algunes incorreccions, imprecisions i contradiccions del seu redactat com per harmonitzar-les amb les disposicions de la nova legislació i revisar, en determinats casos, alguns dels seus conceptes.

Entre les modificacions proposades n’hi ha una, la disposició addicional referida a la construcció d’ascensors fora de la zona edificable, que és d’obligada tramitació ja que la normativa vigent imposa l’actualització del POUM per tal que es pugui autoritzar, en determinats casos, la construcció dels ascensors tot i que tinguin que estar ubicats fora de la zona edificable de la finca.

Es podia optar per una revisió general de tot el seu articulat o per un conjunt modificacions puntuals referides a aquells aspectes en que es creu més necessària una actualització de la normativa.

S’ha considerat més convenient modificar únicament la part del articulat que precisa d’una manera més imperiosa la seva actualització, deixant la revisió general de la totalitat de les NNUU pel moment en què es realitzi una Revisió del POUM.

Aquesta modificació de diferents articles es concreta en els següents aspectes:

MP 1 Accessibilitat: instal·lació d’ascensors (disposició addicional).

Aquesta modificació puntual té com a objecte la incorporació a les NNUU del POUM d’una disposició addicional que, donant satisfacció a les prescripcions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, i de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, possibiliti la instal·lació d’ascensors en espais privats no edificables dels edificis preexistents.

MP 2 Condicions d’edificació en el sistema d’equipaments públics.

Es proposa una millora de la regulació dels paràmetres d’ordenació que correspon aplicar al SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (CLAU E) per tal d’establir que en tots els casos siguin d’aplicació uns paràmetres urbanístics que  assegurin unes condicions mínimes per fer viable la construcció dels equipaments d’acord amb les necessitats que comporti l’ús al que estiguin destinats.

Es modifica l’apartat tercer de l’article 255 de les NNUU referit a les condicions d’ordenació i ús a les ÀREES URBANES DESTINADES A DOTACIONS I SERVEIS DE CARÀCTER PRIVAT (CLAU 8), especificant que únicament són aplicables les condicions d’ús del “Sistema d’equipaments comunitaris” però no les seves condicions d’ordenació.

MP 3 Regulació de les obres i dels usos admesos als edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació o de volum disconforme.

Es tracta de modificar l’article 65 que regula el règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme i ampliar les obres permeses en els edificis en situació de fora d’ordenació (article 63.1.b), d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

MP 4 Revisió de l’article 159, provisió d’aparcament a les edificacions.

Es proposa introduir algunes modificacions al redactat d’alguns paràgrafs de l’article 159 que regula la provisió d’aparcament en les edificacions. Aquestes modificacions tenen per objecte corregir alguns errors materials detectats, fer més comprensible o menys equívoc el redactat d’alguns paràgrafs i, finalment, modificar en alguns casos determinats aspectes de la regulació que estableix aquest article. Les modificacions introduïdes es destaquen en color vermell.

MP 5 Revisió dels articles 83 i 85 (alçada lliure i alçada lliure habitable).

Per tal d’esmenar errors i clarificar alguns conceptes es proposen algunes modificacions en el redactat d’alguns paràgrafs dels articles 83 i 85 de les NNUU referits a l’alçada de les plantes baixa i pis dels edificis en tots els tipus d’ordenació de l’edificació. Els canvis més importants fan referència a la precisió dels casos en que es d’aplicació l’alçada lliure o bé l’alçada lliure habitable i a una modificació de l’alçada mínima sobre la cota del punt d’aplicació de
l’alçada reguladora en el cas de les edificacions segons alineacions de vial.

MP 6 Revisió de l’article 110 (sòl lliure d’edificació).

Es proposa la modificació del redactat de l’article 110 de les NNUU per tal de corregir algun error material i introduir algunes precisions.

Les dues modificacions més importants fan referència als espais enjardinats del sòl lliure d’edificació i ocupació d’aquest espai per places d’aparcament i a la consideració de l’espai ocupat per les piscines com a sòl pavimentat dins del sòl lliure d’edificació de la parcel·la.

MP 7 Supressió d’una part dels articles que regulen la intervenció de les activitats dels particulars (obsolets per normativa simplificació administrativa).

En aplicació de les disposicions de la “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” i del “Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística”, es proposa suprimir tots aquells articles del capítol IV de les NNUU del POUM, que regulen la intervenció de les activitats del particulars per la
corporació municipal, que han quedat obsolets un cops aprovades les referides normes.

Es proposa la supressió dels articles 38 (actes subjectes a llicència municipal), 39 (actes subjectes a comunicació prèvia), 40 (innecessarietat de la llicència d’obres), 41 (llicència de caràcter precari), 42 (classificació de les obres. obres majors), 46 (llicència de parcel·lació) i 52 (llicències d’obres menors) referint el seu contingut a la legislació vigent, a la nova ordenança municipal(si s’escau) i als nous models de sol·licitud corresponents als expedients d’assabentat, comunicació prèvia, obra menor i obra major).

Els articles que es suprimeixen queden substituïts per l’articulat de les referides normes que fa referència al seu contingut, mentre no s’aprovi la corresponent Ordenança Municipal reguladora dels procediments per a l’atorgament de llicències d’obres i activitats que actualitzi els articles suprimits d’acord amb els esmentats textos normatius.

MP 8 Revisió de l’article 103 (regles sobre mitgeres).

L’objecte de la modificació és millorar la regulació actual del POUM pel què fa a les mitgeres, diferenciant les provisionals de les definitives, i en cadascuna establint els materials d’acabat adequats.

Es modifica l’apartat referent a la necessitat de reculada d’1 m en el cas de diferents alçades de finques veïnes per especificar que aquesta condició solament es refereix a l’aparició de mitgeres permanents com a conseqüència dels diferents paràmetres urbanístics que afecten a finques veïnes. Finalment es modifica el redactat que fa referència a les mitgeres vistes produïdes per un enderroc per fer-lo més entenedor però sense que es canviïn les especificitats a que fa
referència aquest article per al cas particular dels enderrocs.

MP 9 Actualització de la regulació dels usos.

Es tracta de revisar i actualitzar el Capítol II de les NNUU del POUM que classifica i regula els usos.

Es modifica puntualment el redactat dels articles 125 a 131 del capítol II d eles NNUU. Es suprimeixen les referències normatives obsoletes o innecessàries, s’actualitza la regulació de l’ús industrial i de les estacions de servei i s’introdueixen altres modificacions puntuals en el redactat dels esmentats articles. Pel que fa a l’ús industrial s’afegeix una disposició addicional referent als establiments industrials existents en el moment de l’aprovació d’aquesta Modificació Puntual.

En relació als usos de residencial i d’aparcament, s’introdueixen algunes precisions en el redactat dels apartats que els regulen per fer-los més entenedors i per recollir algunes modificacions introduïdes en altres articles de les Normes.
Es revisen i actualitzen en el quadre de l’Annex normatiu 2 de l’article 144 les situacions relatives en que s’admeten els diferents establiments comercials.

Quant a les estacions de servei, per tal de fer compatible la normativa sectorial de caràcter estatal que regula el sector dels hidrocarburs amb les disposicions del planejament municipal, s’estableixen les condicions per a la seva implantació a les zones del sòl urbà on predomina l’ús residencial, vinculant la seva compatibilitat a determinats tipus d’establiments comercials, d’acord amb la classificació establerta a l’article 130.b) de les Normes, atenent a la seva superfície destinada a la venda.

MP 10 Edificabilitat i usos en planta baixa dins del pati de parcel·la.

En el redactat dels articles referits a l’edificació en planta baixa dels patis de parcel·la a l’ordenació segons alineació de vial i a les condicions aplicables en el cas d’actuacions de rehabilitació que afectin aquests espais a les zones de casc antic i d’eixample s’han detectat algunes mancances i contradiccions pel que es proposa un nou redactat que faci més entenedores les normes aplicables, corregeixi els errors materials detectats, modifiqui alguns paràmetres i harmonitzi el contingut d’aquests articles.

Es modifica el redactat dels següents articles i apartats: 105.5, 213.12 i 221.5. En el primer cas, article 105.5, es tracta d’introduir algunes modificacions en la regulació de les cobertes planes de les edificacions a l’espai interior de l’illa a les zones d’ordenació segons alineació de vial. Pel que fa a l’article 213.12 s’introdueixen alguns canvis en el seu redactat, la restricció dels canvis d’ús de les edificacions existents en el pati de parcel·la, i es vincula amb l’article 105.5 de les  Normes. Finalment, pel que fa a l’article 221.5 les modificacions introduïdes són del mateix tipus que en el cas anterior.

MP 11 Revisió de l’article 295 (tanques en el SNU)

El POUM vigent presenta algunes mancances en la regulació de les tanques al sòl no urbanitzable, ja que l’article 295 no regula les seves característiques amb prou precisió, deixant un marge excessiu de discrecionalitat.

La modificació és necessària per tal que els paràmetres i les característiques que regulen la construcció de les tanques en el sòl no urbanitzable quedin ben definits en tots els casos.

Vist que aquest text refós de la modificació de les Normes urbanístiques del POUM, número 22, dona compliment a les prescripcions establertes l’1 de febrer de 2018 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Vist què en data 7 de maig de 2018, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la present aprovació.

Atès l’informe efectuat per l’assessor jurídic de l’Àrea de Territori, de data 10 de maig de 2018, que informa favorablement a l’aprovació del text refós de referència per part del Ple Municipal, i la seva remissió posterior a la CTUB, per tal què, si s’escau, es procedeixi a realitzar la publicació al DOGC, als efectes de la seva executivitat.

FONAMENTS JURÍDICS
La present modificació del POUM dona compliment a l’article 5 del POUM de Cardedeu on es regula la modificació, “En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global”.

La present modificació del POUM justifica la seva necessitat i oportunitat, de conformitat amb allò disposat a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

La present modificació del POUM dona compliment a l’article 118 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de  planejament urbanístic.

La present modificació del POUM no suposa un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos.

D’acord amb l’article 7.1.c de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. La present modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ja que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que no altera la classificació de sòl no urbanitzable ni n’altera la qualificació.

D’acord amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, la present modificació no s’ha de sotmetre a estudis d’avaluació de la mobilitat generada ja que es tracta d’una modificació que no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

D’acord amb els articles 47 i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments tenen entre les seves competències pròpies: l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques.

Vist que l’aprovació inicial d’aquesta modificació va comportar la suspensió del termini de dos anys, de l’atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i d’altres  autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d’aquest planejament.

D’altra banda, l’article 96 del TRLU, relatiu a la modificació de les figures de planejament urbanístic, estableix que la figura objecte de modificació s’haurà de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, és a dir, les previstes a l’article 85 en relació amb l’article 80 del TRLU, i per tant serà l’Ajuntament de Cardedeu qui aprovarà el document tant inicial com provisionalment, i definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
 

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. Amb aquest text refós, es dona compliment a les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 1 de febrer de 2018, en la qual fou aprovada definitivament la present modificació de POUM.

SEGON.- Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el Text Refós Verificat de la Modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22, per tal què, si s’escau, es realitzi la publicació al DOGC, als efectes de la seva executivitat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!