2
0
Vota!

Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus".

ANTECEDENTS
Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil la licitació de la concessió del servei de l’escola bressol municipal “Els Daus”, als efectes que l’adjudicació es dugui a terme amb la major celeritat donat que el curs escolar s’inicia al mes de setembre.

Ates que l’òrgan competent, en compliment de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Atès que per a la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, es requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès l’art 61.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’art 22.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, permet la delegació en favor de la Junta de Govern Local.

 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local de l’adopció de tots el acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l’escola bressol municipal “Els Daus”.

SEGON.- Limitar la delegació en exclusiva per la tramitació de la licitació anterior.

TERCER.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986 .

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!