2
0
Vota!

Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019.

Vist l’escrit amb R.E. 3546/2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol.licitant la proposta de les Festes Locals per l’any 2019.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius.

Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per adoptar l’acord corresponent a les festes locals, d’acord amb el que disposa l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol.

Vist l’informe de la Tècnica de Desenvolupament Local ST-CSETC, de data 10 d’abril de 2018 i l’informe del Tècnic de Cultura, de data 22 de març de 2018.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d’aquest municipi per al proper any 2019, els dies:

  • 20 de maig de 2019 (dilluns)
  • 16 d’agost de 2019 (divendres)

Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!