0
0
Vota!

Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.

Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment d'aigua potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total abastida és d'uns 4,5 milions d'habitants.

La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua, únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis tarifaris a l’alça.

Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del preu de venda del m 3 d’aigua en alta, que inevitablement està repercutint en successius increments del preu que paga el consumidor final.

La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70% l’any 2012, el 4,25% l’any 2013, el 4,23% l’any 2014 i 4,51% el 2015. Enguany s’ha aprovat una pujada del 11,88%.

Aquesta pujada és més elevada doncs ha coincidit l’increment anual, amb la revisió quinquennal dels costos d’operació.

Els vots en contra de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana de Municipis, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre d’altres, varen ser diversos però insuficients, malgrat estar àmpliament motivats.

Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de Servei d’Abastament en baixa i les companyies municipals ho hagin de repercutir amb els respectius increments de tarifes.

Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i la garantia d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les llars, sobretot degut a una manca de tarificació social que ho garanteixi.

Assumint que, la solució s’ha de centrar en restaurar el bon estat ecològic de les masses d’aigua i dels ecosistemes hídrics, a curt i mig termini, cal dotar els mitjans que garanteixin l’accés a l’aigua potable de qualitat per tothom. L’aigua, tal i com ja esmenten diversos documents d’àmbit internacional, cal entendre-la no només com un recurs natural sinó com el dret a l’accés, un dret derivat de la Declaració Universal dels Drets Humans i que en el nostre ordenament jurídic restaria inclòs com un dret derivat del dret fonamental a la vida (art. 15 de la CE).

La tendència de sostenibilitat de futur en tots els municipis és doble: per una banda, incentivar i adequar l’ús de l’aigua segons la seva qualitat, amb una implantació de xarxes d’aigües alternatives (regenerades, pluvials, freàtiques..) cada cop més efectiva; per altra banda, garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones, amb una tarifa molt reduïda pel primer tram de consum.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l’efectivitat de l’esmentat acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de consum, fins a la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya.
  2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a la recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l’Agència Catalana de l’Aigua o mitjançantla creació d’una empresa pública.
  3. Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per tal garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.
  4. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a les entitats  municipalistes de Catalunya FMC i ACM.
0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!