0
0
Vota!

Moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.

La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida  digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i  participació activa en la societat.

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l’assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses.

S'han obert 36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt.

La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de  Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.

Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017
estan encara a l'espera de resolució.

La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en
l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.

Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans
d'inserció laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el
desplegament reglamentari de la llei.

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous
beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.

Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora.

Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania.

Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb representants de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des del
15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari a aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per part de l'administració.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu l’adopció dels següents ACORDS:

 1. El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.
 2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a:
  1. Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta.
  2. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a aquesta finalitat.
  3. Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista.
  4. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.
  5. Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei.
  6. Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.
  7. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i dels ajuntaments o Consells Comarcals.
  8. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida de ciutadania.
  9. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida.
  10. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania.
Resultat ple municipal
3
12

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!