0
0
Vota!

Aprovació del reglament municipal regulador del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu.

Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la població, especialment dels col·lectius amb més dificultats d’inserció. Per això cal tenir en compte allò que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya. En aquesta, s’estableixen les funcions dels serveis socials bàsics, que són , entre altres, la intervenció en els nuclis familiars o  convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

Vist que els serveis socials bàsics es regeixen pels principis d’universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat dels serveis i continuïtat dels serveis.

Atès que la lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies estratègiques d’actuació més important de l’Ajuntament de Cardedeu per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o recursos personals, socials, familiars i/o culturals insuficients, es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana com la resta de la comunitat.

Vista la necessitat de regular l’actuació d’urgència de l’Ajuntament a l’hora de donar una resposta temporal a les necessitats sobtades d’allotjament de persones i/o famílies sorgeix de l’increment de les situacions de desnonament de les famílies més vulnerables del municipi.

Vist l’informe favorable de la Coordinadora de Serveis Socials de data 7 de març de 2018.

Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica de l’Àrea de Serveis Personals de data 12 de març de 2018.

FONAMENTS JURÍDICS:

  • Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
  • Els articles 4, 22.2.d), 25.1, 25.2.e), 27.1, 27.3, 49, 70.2, 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sense perjudici d’allò que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
  • La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 de Catalunya.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el redactat del Reglament municipal regulador del Servei d’Allotjament Temporal d’Urgència de l’Ajuntament de Cardedeu, el qual es transcriu a continuació

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis electrònic, així com al Web de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!